“Việt Nam – Truyền thống kinh tế văn hóa biển”

Ninh Dương Vũ

Abstract


(Tác giả: Nguyễn Văn Kim – Nguyễn Mạnh Dũng đồng chủ biên, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, 2015)
DOI: http://dx.doi.org/10.1172/vjossh.v1i1.10

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


=====================================================

TẠP CHÍ KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Đại học Quốc gia Hà Nội

ISSN 2354-1172