Vai trò của Công tác xã hội trong chăm sóc sức khỏe ban đầu

Lương Bích Thủy

Abstract


Tóm tắt: Chăm sóc sức khỏe ban đầu là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của của hệ thống chăm sóc sức khỏe Việt Nam giai đoạn 2016-2020, nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe toàn dân. Tham gia vào hệ thống chăm sóc sức khỏe ban đầu có nhiều ngành khác nhau gọi chung là nhóm hợp tác liên ngành, trong đó có Công tác xã hội. Bài viết này sẽ chứng minh tầm quan trọng của Công tác xã hội là một nghề trong hệ thống y tế và thảo luận về vai trò của nhân viên xã hội. Với những quan điểm đặc biệt, Công tác xã hội không chỉ quan tâm đến con người mà còn về môi trường mà họ đang sống. Ngoài ra, Công tác xã hội can thiệp dựa trên thế mạnh của thân chủ. Do đó, Công tác xã hội là một phương pháp góp phần vào hiệu quả của các dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu tại Việt Nam.

Ngày nhận 13/10/2016; ngày chỉnh sửa 18/10/2016; ngày chấp nhận đăng 21/10/2016Keywords


Công tác xã hội; Công tác xã hội Y tế; nhân viên xã hội; chăm sóc sức khỏe ban đầu.

Full Text:

 Subscribers Only

References


Bộ Y tế. 2016. Tài liệu Hội nghị trực tuyến “Tổng kết Công tác y tế năm 2015, kế hoạch 2016 và phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2016-2020” ngày 15/1/2016.

CASW. 2003. Preparing for Change Social Work in Primary Health Car. Primary Health Care Initiative workshop, Canada. Available at http://www.caswacts.ca/advocacy/primary_health_e.pdf.

Department of Health and Children. 2001. Primary Care: A New Direction: Quality and Fairness-A Health System for You Health Strategy. DoHC.

Đỗ Hồng Ngọc. 2014. “Chăm sóc sức khỏe ban đầu”. Website bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc http://www.dohongngoc.com/web/goc-nhin-nhan-dinh/7545/

IASW. 2011. The role of Social work in Primary health care in Iceland. Available at https://www.iasw.ie/attachments/5df208bc-f91e-4ec3-9f29-bf966336819a.pdf.

Judith Nolte. 2005. Enhancing Interdisciplinary Collaboration in Primary Health Care in Canada.

Phạm Mạnh Hùng. 2015. “Tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân”. Website Đảng Cộng sản Việt Nam. http://dangcongsan.vn/tu-lieu-van-kien/c-mac-angghen-lenin-ho-chi-minh/ho-chi-minh/nghien-cuu-hoc-tap-tu-tuong-ho-chi-minh/doc-4108201510471046.html

Richmond, M. E. 1922.What is social case work? An introductory description. New York: Russell Sage Foundation.

University of Toronto. 2004. Interdisciplinary Education for Collaborative Patient Centred Practice.

WHO & UNICEF. 1978. Primary Health Care: Report of the International Conference on Primary Health Care: Alma Ata, USSR. 6-12 September.
DOI: http://dx.doi.org/10.1172/vjossh.v2i1b.108

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


=====================================================

TẠP CHÍ KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Đại học Quốc gia Hà Nội

ISSN 2354-1172