Trợ giúp xã hội thường xuyên cho người cao tuổi Hà Nội

Mai Tuyết Hạnh

Abstract


Trợ giúp xã hội (TGXH) là một trong những trụ cột quan trọng của hệ thống an sinh xã hội. Hà Nội là một trong những địa phương đi đầu trong việc thực hiện chính sách TGXH cho người cao tuổi. Hình thức trợ giúp thường xuyên bao gồm trợ giúp tiền mặt hàng tháng và bảo hiểm y tế miễn phí cho NCT đã đạt được những kết quả quan trọng. Song trong quá trình thực hiện cũng bộc lộ một số hạn chế cần  khắc phục. Bài viết đưa ra một số đề xuất nhằm thực hiện tốt hơn chính sách TGXH thường xuyên cho người cao tuổi trong thời gian tới.

Ngày nhận: 12/10/2016; ngày chỉnh sửa 19/12/2016; ngày chấp nhận đăng 22/12/2016


Keywords


Người cao tuổi; trợ giúp xã hội; trợ giúp thường xuyên; bảo hiểm y tế; an sinh xã hội.

Full Text:

 Subscribers Only

References


Cục BTXH. 2016. Báo cáo tổng kết công tác bảo trợ xã hội năm 2015 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2016.

Linh Chi. 2016. Mở rộng diện hưởng trợ cấp cho người cao tuổi.

(http://www.baomoi.com/mo-rong-dien-huong-tro-cap-cho-nguoi-cao-tuoi/c/19861611.epi). Truy cập 18/7/16.

ILO, UNDP. 2014. Báo cáo bảo đảm thu nhập cho NCT Việt Nam-TCXH hàng tháng, Phân tích từ nguồn số liệu VHLSS 2012.

MOLISA. 2015. Báo cáo tình hình thực hiện Luật người cao tuổi năm 2011-2015.

MOLISA. 2016. Tổng quan và đề xuất đổi mới hệ thống trợ giúp xã hội Việt Nam.

Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 quy định chính sách trợ giúp đối tượng bảo trợ xã hội.

Phạm Cường. 2015. Hà Nội: Cần nâng mức trợ cấp cho người cao tuổi.

(http://hoinguoicaotuoi.vn/c/ha-noi-can-nang-muc-tro-cap-cho-nguoi-cao-tuoi-3265.htm). Truy cập: 06/08/2015.

Trần Nga. 2016. Hà Nội quan tâm chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, (http://www.kinhtedothi.vn/xa-hoi/doi-song/2016/08/81035CCA/ha-noi-quan-tam-cham-soc-suc-khoe-nguoi-cao-tuoi/), truy cập 12/8/16.

UBND phường Nhân Chính. 2015. Báo cáo số lượng NCT nhận trợ cấp xã hội theo mẫu số 03 của Sở LĐTB&XH Hà Nội.

UBND thành phố Hà Nội. 2014. Quyết định số 78/2014/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội: Về việc quy định mức trợ cấp xã hội hàng tháng cho các đối tượng bảo trợ xã hội sống tại cộng đồng và tại các cơ sở bảo trợ xã hội thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội.

UBND thành phố Hà Nội. 2016. Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XV.

(https://hanoi.gov.vn/30/-/hn/ZVOm7e3VDMRM/3/2761539/nghi-quyet-ai-hoi-ai-bieu-lan-thu-xvi-ang-bo-thanh-pho-ha-noi-nhiem-ky-2015-2020.html).

Truy cập 20/8/2016.

UBND xã Kim Nỗ. 2015. Báo cáo số lượng NCT nhận trợ cấp xã hội theo mẫu số 03 của Sở LĐTB&XH Hà Nội.

UN. 2015. The 2015 Revision of World Population Prospects.

(http://esa.un.org/unpd/wpp/unpp/panel_indicators.htm). Truy cập 21/8/16.

UNFPA. 2014. Bảo đảm thu nhập cho người cao tuổi ở Việt Nam- Lương hưu xã hội, UNFPA.

Ủy ban Quốc gia về NCT Việt Nam. 2012. Điều tra quốc gia về NCT Việt Nam năm 2011 (VNAS).

Watson. 2015. Đánh giá tác động một số chương trình TGXH tại Việt Nam, UNDP và MOLISA.
DOI: http://dx.doi.org/10.1172/vjossh.v2i2b.156

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


=====================================================

TẠP CHÍ KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Đại học Quốc gia Hà Nội

ISSN 2354-1172