Triết lý giáo dục khai phóng của Wilhelm Humboldt và giá trị gợi mở cho việc đổi mới giáo dục đại học ở Việt Nam hiện nay

Nguyễn Vũ Hảo

Abstract


Hiện nay, có khá nhiều vấn đề bất cập trong hệ thống giáo dục nói chung và giáo dục đại học ở Việt Nam nói riêng. Một trong những nguyên nhân sâu xa của những vấn đề này là chúng ta chưa tìm được một triết lý giáo dục, đặc biệt là triết lý giáo dục đại học thực sự phù hợp với thời đại, với điều kiện kinh tế thị trường, với bối cảnh hội nhập quốc tế và với xu hướng phát triển kinh tế tri thức. Việc nghiên cứu học hỏi triết lý giáo dục và triết lý giáo dục đại học của các quốc gia có nền giáo dục hàng đầu thế giới là hết sức quan trọng và cần thiết, bởi vì đây là nguồn tư liệu tham khảo quý báu và có giá trị gợi mở cho việc đổi mới giáo dục, đặc biệt là giáo dục đại học ở các quốc gia đi sau như Việt Nam. Bài viết này tập trung phân tích khái quát triết lý giáo dục khai phóng của Wilhelm Humboldt, người đã đặt nền tảng quan trọng cho mô hình giáo dục đại học ở tất cả các nước phát triển và nhiều nước trên thế giới. Triết lý giáo dục đại học khai phóng của ông đặc biệt nhấn mạnh tư tưởng về đại học nghiên cứu và các nguyên tắc của mô hình tự trị đại học.

Ngày nhận 25/1/2016; ngày chỉnh sửa 16/4/2017; ngày chấp nhận đăng 01/6/2017


Keywords


Từ khóa: Triết lý giáo dục; cải cách giáo dục; tự trị đại học; tự do học thuật.

Full Text:

 Subscribers Only

References


Benner, D. 1990. Wilhelm Von Humboldts Bildungstheorie: Eine Problemgeschichtliche Studie zum Begründungszusammenhang Neuzeitlicher Bildungsreform, München.

Đi tìm triết lý cho nền giáo dục nước nhà

http://www.giaoducconggiaohdgm.org/bai-viet/di-tim-triet-ly-cho-nen-giao-duc-nuoc-nha

Ngày truy cập: 30/03/2017 và à 28/07/2017.

Freese, R. von. 1953. Wilhelm Von Humboldt, Sein Leben und Wirken dargestellt in Briefen, Tagebüchern und Dokumenten seiner Zeit.

Grube, K. 1935. Wilhelm Von Humboldts Bildungsphilosophie: Versuch Einer Interpretation, Halle.

Humboldt, Wilhelm von. 1903-36. Gesammelte Schriften: Ausgabe der Preussischen Akademie der Wissenschaften. Bd. I-XVII, Berlin.

Humboldt, Wilhelm. 1960. Werke in fuenf Banden. Darmstadt, Wissenschaftliche Buchgesellschaft. Band 1.

Humboldt, Wilhelm. 1996. The Sphere and Duties of Government, trans. J. Coulthard (1854; repr. Bristol, Thoemmes Press).

Menze, C. 1975. Die Bildungsreform Wilhelm von Humboldts, Hannover.

Nguyễn Xuân Xanh. 2011. Lời nói đầu, in Ngô Bảo Châu, Pierre Darriulat, Cao Huy Thuần, Hoàng Tuỵ, Nguyễn Xuân Xanh, Phạm Xuân Yêm (chủ biên), Đại học Humboldt 200 năm (1810-2010): Kinh nghiệm thế giới và Việt Nam. Hà Nội: Nhà xuất bản Tri thức.

Ranking web of universities

http://www.webometrics.info/en/Asia/vietnam

Ngày truy cập: 15/03/2017 và 28/07/2017.

Spranger, E. 1909. Wilhelm von Humboldt und die Humanitätsidee, Berlin.

Spranger, E. 1910. Wilhelm von Humboldt und die Reform des Bildungswesens. Berlin.

Wulf, Christoph. 2003. Perfecting the Individual: Wilhelm von Humboldt’s concept of anthropology, Bildung and mimesis, in Educational Philosophy and Theory, Vol. 35, No. 2.
DOI: http://dx.doi.org/10.1172/vjossh.v3i3.210

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


=====================================================

TẠP CHÍ KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Đại học Quốc gia Hà Nội

ISSN 2354-1172