Mức độ đáp ứng yêu cầu của việc làm ở sinh viên tốt nghiệp các ngành khoa học xã hội và nhân văn

Phạm Văn Quyết

Abstract


Từ kết quả khảo sát cựu sinh viên các ngành khoa học xã hội và nhân văn của đề tài QG.14.36, bài viết hướng đến phân tích mức độ đáp ứng yêu cầu của công việc, yêu cầu của thị trường lao động về kiến thức, kỹ năng của họ. Bằng việc xây dựng các mô hình hồi quy, nghiên cứu cũng đã làm rõ sự tác động của một số yếu tố gắn với đặc điểm cá nhân, gắn với thuộc tính việc làm hiện tại của cựu sinh viên đến mức độ đáp ứng các yêu cầu của việc làm. Trong số các yếu tố đó nổi bật lên là các yếu tố về sự hài lòng với chất lượng đào tạo và mức độ phù hợp giữa công việc của cá nhân với chuyên môn được đào tạo ở trường đại học.

Ngày nhận 17/8/2016; ngày chỉnh sửa 20/6/2017; ngày chấp nhận đăng 26/6/2017


Keywords


Mức độ đáp ứng; đáp ứng yêu cầu của việc làm; cựu sinh viên khoa học xã hội và nhân văn.

Full Text:

 Subscribers Only

References


Đặng Kim Khánh Ly và Đào Xuân Trường. 2012. Đào tạo kỹ năng mềm cho sinh viên-giải pháp gắn kết giữa đào tạo và thị trường lao động trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn. Lựa chọn giải pháp nhằm thu hẹp khoảng cách giữa đào tạo đại học trong lĩnh vực Khoa học xã hội và nhân văn với nhu cầu của thị trường lao động. Hà Nội: Nhà xuất bản Thế giới.

Hồ Thị Thảo Nguyên. 2015. Ngắn gọn về CDIO, http://neoedu.fpt.edu.vn/ngan-gon-ve-cdio, truy cập 19/01/2015.

Lê Ngọc Hùng (2012). Đào tạo đại học và thị trường lao động hiện nay: Một số yêu cầu đổi mới tư duy quản lý giáo dục. Lựa chọn giải pháp nhằm thu hẹp khoảng cách giữa đào tạo đại học trong lĩnh vực Khoa học xã hội và nhân văn với nhu cầu của thị trường lao động. Hà Nội: Nhà xuất bản Thế giới.

Lê Ngọc Hùng. 2006. Xã hội học giáo dục. Hà Nội: Nhà xuất bản Lý luận Chính trị.

Phan Viết Hoàn. 2012. Giải pháp nâng cao chất lượng thông tin, giới thiệu việc làm và nâng đánh giá hiệu quả đào tạo Trường ĐHKHXH&NV. Lựa chọn giải pháp nhằm thu hẹp khoảng cách giữa đào tạo đại học trong lĩnh vực Khoa học xã hội và nhân văn với nhu cầu của thị trường lao động. Hà Nội: Nhà xuất bản Thế giới.

Phạm Mạnh Hà. 2012. Định hướng việc làm của sinh viên khối KHXH&NV trước khi tốt nghiệp ra trường. Lựa chọn giải pháp nhằm thu hẹp khoảng cách giữa đào tạo đại học trong lĩnh vực Khoa học xã hội và nhân văn với nhu cầu của thị trường lao động. Hà Nội: Nhà xuất bản Thế giới.

Phạm Văn Quyết, Trần Kiều Quỳnh. 2016. "Sự thích ứng với việc làm của cựu sinh viên khoa học xã hội và nhân văn". Tạp chí Tâm lý học, số 5, 2016, tr. 11-21.

Quyết định 711/QĐ-TTg ngày 13.6/2013 của Thủ tướng chính phủ về Phê duyết “Chiến lược phát triển giáo dục năm 2011-2020”.

Vũ Cao Đàm. 2012. Tìm lối thoát cho những nghịch lý giữa đào tạo với nhu cầu xã hội. Lựa chọn giải pháp nhằm thu hẹp khoảng cách giữa đào tạo đại học trong lĩnh vực Khoa học xã hội và nhân văn với nhu cầu của thị trường lao động. Hà Nội: Nhà xuất bản Thế giới.

Vũ Thu Hà. 2012. Khả năng thích ứng nghề nghiệp của sinh viên khối KHXH&NV sau khi ra trường. Lựa chọn giải pháp nhằm thu hẹp khoảng cách giữa đào tạo đại học trong lĩnh vực Khoa học xã hội và nhân văn với nhu cầu của thị trường lao động. Hà Nội: Nhà xuất bản Thế giới.
DOI: http://dx.doi.org/10.1172/vjossh.v3i3.216

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


=====================================================

TẠP CHÍ KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Đại học Quốc gia Hà Nội

ISSN 2354-1172