Đánh giá của người dân về thực trạng và sự tham gia đảm bảo an ninh trật tự ở nông thôn (Qua kết quả của một cuộc khảo sát xã hội học)

Nguyễn Thị Hương Giang, Võ Thị Cẩm Ly, Lê Thị Hoa, Nguyễn Tuấn Anh

Abstract


Dựa vào kết quả của một cuộc khảo sát xã hội học được triển khai trên 7 tỉnh, bao gồm Thái Bình, Quảng Ninh, Nghệ An, Đắc Lắc, Bình Thuận, Đồng Nai, Cà Mau, bài viết trình bày ba phát hiện chính. Thứ nhất, trộm cắp là vấn đề nổi cộm, cãi nhau gây mất an ninh trật tự là hiện tượng đáng lưu ý, và tranh chấp đất đai là thực tế diễn ra ở nhiều thôn/buôn/bản/ấp. Thứ hai, tivi/đài phát thanh, loa phát thanh trong xã/thôn là kênh chủ yếu cung cấp thông tin về an ninh trật tự cho người dân và một bộ phận lớn người dân biết tình hình an ninh trật tự ở địa phương qua cán bộ thôn/xã, công an thôn/xã, các đoàn thể ở thôn/xã. Thứ ba, nhiều hoạt động đa dạng đã được cư dân địa phương triển khai để đảm bảo an ninh trật tự, từ trông giữ nhà cửa giúp nhau, tham gia hòa giải đến báo tin về hành vi phạm tội và vây bắt tội phạm. 

Ngày nhận: 27/11/2016; ngày chỉnh sửa 16/6/2017; ngày chấp nhận đăng 26/6/2017


Keywords


Nông thôn; an ninh trật tự; thôn/buôn/bản/ấp.

Full Text:

 Subscribers Only

References


Đảng Cộng sản Việt Nam. 1986. "Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI." Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam (http://dangcongsan.vn/tu-lieu-van-kien/van-kien-dang/van-kien-dai-hoi/khoa-vi/doc-392420153571056.html). Truy cập tháng 10 năm 2016.

Đảng Cộng sản Việt Nam. 1991. "Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII." Báo điện tử Đảng cộng sản Việt Nam (http://dangcongsan.vn/tu-lieu-van-kien/van-kien-dang/van-kien-dai-hoi/khoa-vii/doc-21012201511352246.html). Truy cập tháng 10 năm 2016.

Đảng Cộng sản Việt Nam. 2001. "Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa (Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá VIII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng)." Báo điện tử Đảng cộng sản Việt Nam (http://dangcongsan.vn/tu-lieu-van-kien/van-kien-dang/van-kien-dai-hoi/khoa-ix/doc-592420154233656.html). Truy cập tháng 10 năm 2016.

Đỗ Cảnh Thìn. 2015. "Mấy vấn đề về phát huy vai trò của thiết chế làng xã trong phòng ngừa tội phạm ở nông thôn". Tạp chí Cảnh sát Nhân dân 5.

Nguyễn Xuân Yêm. 2001. Tội phạm học hiện đại và phòng ngừa tội phạm. Hà Nội: Nhà xuất bản Công an Nhân dân.

Trịnh Thị Giới. 2010. "Một số vấn đề rút ra qua việc giải quyết các điểm nóng về an ninh trật tự." Tạp chí Công an Nhân dân 4:10-11.
DOI: http://dx.doi.org/10.1172/vjossh.v3i3.217

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


=====================================================

TẠP CHÍ KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Đại học Quốc gia Hà Nội

ISSN 2354-1172