Ảnh hưởng của động cơ và thái độ tới kết quả học tiếng Anh của sinh viên Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

Bùi Thị Thúy Hằng

Abstract


Động cơ và thái độ được xem là những yếu tố dự báo sự thành công trong việc học ngoại ngữ. Mục đích của nghiên cứu này là chỉ ra ảnh hưởng của động cơ và thái độ học tiếng Anh đối với trình độ tiếng Anh hiện tại và tương lại trên 216 sinh viên Trường Đại học Bách khoa Hà Nội (ĐHBK HN). Kết quả phân tích số liệu cho thấy cả động cơ và thái độ học tiếng Anh đều có hưởng tới trình độ tiếng Anh. Động cơ tự chủ có ảnh hưởng tích cực còn động cơ bị kiểm soát có ảnh hưởng tiêu cực. Thái độ được xét trên ba khía cạnh: nhận thức, tình cảm và hành vi.

Ngày nhận 25/11/2016; ngày chỉnh sửa 13/4/2017; ngày chấp nhận đăng 01/8/2017


Keywords


Động cơ; thái độ; học tiếng Anh; sinh viên.

Full Text:

 Subscribers Only

References


Allport G. 1935. "Attitudes," Pp. 789–844 in A Handbook of Social Psychology, edited by C. Murchison, Worcester, MA. Clark University Press.

Bernaus, M. & Gardner, R.C. 2008. “Teacher motivation strategies, student perceptions, student motivation, and English achievement.” The Modern Language Journal 92: 389-401.

Bùi Thị Thúy Hằng 2014. “Ảnh hưởng của phong cách dạy học đến động cơ và kết quả học tập của người học.” Tạp chí Khoa học Giáo dục, Viện Khoa học giáo dục Việt Nam, 110: 30-33.

Deci E. L. & Ryan R. M. 1985. Intrinsic motivation and self-determination in human behavior. New-York: Plenum.

Eagly A. H. & Chaiken S. 1998. “Attitude, Structure and Function.” Pp. 269–322 in Handbook of Social Psychology, edited by D.T. Gilbert, Susan T. Fisk, and G. Lindsey. New York: McGowan-Hill.

Gardner R. C. 1968. “Attitudes and motivation: their role in second language acquisition.” TESOL Quarterly 2 (3): 141-150.

Gardner, R. C. & Lambert, W. 1972. Attitudes and motivation in second language learning. Rowley, MA: Newbury House.

Gardner, R. C. 1985. Social psychology and second language learning. The role of attitudes and motivation. London: Edward Arnold.

Gardner, R. C. & MacIntyre, P. D. 1991. “An instrumental motivation in language study: Who says it isn’t effective?” Pp. 57-72 in Brown, H., D. & Gonzo, S., T. (Eds.) Reading on Second Language Acquisition. San Francisco: Prentice Hall Regents.

Hashwani, M. S. 2008. Students’ attitudes, motivation and anxiety towards English language learning. Journal of Research and Reflections in Education, 2 (2): 121-144.

Kadim Ö. 2014. “Students’ attitudes and motivation for learning English at Dokuz Eylul University School of Foreign Languages.” Educational Research and Reviews 9 (12): 376-386.

Khâu Hoàng Anh và Nguyễn Phước Tâm. 2013. “Tầm quan trọng của động cơ học ngoại ngữ.” Kỉ yếu Hội thảo khoa học Đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng phát huy tính tích cực, sáng tạo của người học, tr.312-319, Trường Đại học Thủ Dầu Một, Bình Dương.

Lai E. R. 2011. Metacognition: A Literature Review. Pearson.

Lawrence, W. 2009. “Chinese senior high school efl students' metacognitive awareness and reading-strategy use”. Reading in a foreign language 21(1): 37-59.

Masgoret A. M. & Gardner R. C. 2003. “Attitudes, motivation and second language learning: a meta-analysis of studies conducted by gardner and associates.” Language Learning 53(1): 123-163.

Nguyễn Thanh Dung. 2013. “Các yếu tố ảnh hưởng tới động cơ học tiếng Anh của sinh viên nghệ thuật.” Ngôn ngữ và đời sống 5 (211): 31- 35.

Nguyễn Thu Hiền. 2007. “Việc sử dụng các thủ thuật (strategies) học tiếng Anh của sinh viên năm thứ hai Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Anh- Mỹ”. Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Ngoại ngữ 23:242-256.

Rosenberg M.J. & Hovland C.I. 1960. “Cognitive, Affective and Behavioral Components of Attitudes”. In Attitude Organization and Change: An Analysis of Consistency Among Attitude Components, edited by Rosenberg M.J. & Hovlan C.I. New Haven: Yale University Press.

Vallerand R .J. et Thill E. A. 1993. “Introduction au concept de motivation. » Pp. 3-39 in Introduction à la psychologie de la motivation, Vallerand et Thill (Eds.). Paris: Vigot.

Vansteenkiste M., Zhou M., Lens W. & Soenens B. 2005. “Experiences of Autonomy and Control Among Chinese Learner: Vitalizing or Immobilizing?” Journal of Educational Psychology 97(3): 468-483.

Zare-ee, A. 2007. “The relationship between cognitive and meta-cognitive strategy use and EFL reading achievement”. Journal of Applied Psychology 2(5): 105-119.
DOI: http://dx.doi.org/10.1172/vjossh.v3i4.233

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


=====================================================

TẠP CHÍ KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Đại học Quốc gia Hà Nội

ISSN 2354-1172