Vietnamese Diplomacy, 1975-2015: From Member of the Socialist Camp to Proactive International Integration

Carlyle Thayer

Abstract


Abstract: This article presents an overview of the evolution of Vietnamese foreign policy from national reunification in 1975 to the present. This forty-year timeframe is sub-divided into three parts. The first part traces Vietnam’s shift from a member of the socialist community led by the Soviet Union to a member of the international community from 1975-91. The second part reviews the implementation of Vietnam’s foreign policy of ‘multilateralizing and diversifying’ its external relations and becoming ‘a friend and reliable partner’ to all countries during the period 1991-2005. The third part considers developments after 2005 when Vietnam forged strategic partnerships with the major powers and key European and Southeast Asian states and proactively integrated with the global economic system. In summary, Vietnam’s foreign policy has contributed to safeguarding its sovereignty and national independence and contributed to national development and international integration.

---

Ngoại giao Việt Nam giai đoạn 1975-2015: từ thành viên của khối xã hội chủ nghĩa sang giai đoạn hội nhập quốc tế chủ động

 

Tóm tắt: Bài viết này trình bày một cái nhìn tổng quan về sự chuyển biến các chính sách đối ngoại của Việt Nam từ khi đất nước thống nhất năm 1975 cho đến nay. Với khoảng thời gian bốn mươi năm này được chia thành ba phần. Phần đầu tiên đánh dấu sự thay đổi của Việt Nam từ một thành viên của cộng đồng xã hội chủ nghĩa trở thành một thành viên của cộng đồng quốc tế giai đoạn 1975-91. Phần thứ hai đánh giá quá trình thực hiện các chính sách đối ngoại của Việt Nam về 'đa phương và đa dạng hóa" các quan hệ đối ngoại và trở thành "một người bạn và đối tác tin cậy" với tất cả các nước trong giai đoạn 1991-2005. Phần thứ ba đề cập đến sự phát triển sau năm 2005 khi Việt Nam không ngừng mở rộng hợp tác chiến lược với các cường quốc và các quốc gia Châu Âu khác và với khu vực Đông Nam Á, và chủ động hội nhập với hệ thống kinh tế toàn cầu. Tóm lại , chính sách đối ngoại của Việt Nam đã góp phần vào việc bảo vệ chủ quyền và độc lập dân tộc và góp phần phát triển đất nước và hội nhập quốc tế.

Keywords


Vietnam; multidirectional foreign policy; partners of cooperation; objects of struggle; strategic partnerships; international integration; independence and sovereignty

References


Chu Van Chuc, 2004. "Qua trinh doi moi tu duy doi ngoai va hinh thanh duong loi doi ngoai Doi moi". Nghien cuu quoc te. 3:58, 9, 3-11.

Communist Party of Viet Nam. 1977. Fourth National Congress Documents. Hanoi: Foreign Languages Publishing House.

Communist Party of Viet Nam. 1991. 7th National Congress Documents. Ha Noi: Vietnam Foreign Languages Publishing House.

Communist Party of Viet Nam. 1996. 7th National Congress of Representatives. Draft Statutes (Amended and Revised). Ha Noi.

Dang cong san Viet Nam. 1986-1991. Van kien Dang toan tap. Ha Noi: Nha xuat ban Quoc gia, Vols. 47-49.

Dang cong san Viet Nam. 1996. "Du thao Bao cao chinh tri cua Ban chap hanh Trung uong Dang khoa VII trinh Dai hoi lan thu VIII cua Dang" 1996. Nhan Dan (April 10). Supplement.

Hayton, Bill. 2014. The South China Sea: The Struggle for Power in Asia. New Haven and London: Yale University Press.

http://www.centreasia.eu/sites/default/files/publications_pdf/etude_etude_quadrimestrielle_n_1_janv2014.pdf.

Hoang Anh Tuan. 1993. “‘Why Hasn’t Vietnam Gained ASEAN Membership”, Contemporary Southeast Asia, 15:3, 280–292.

Hoang Anh Tuan. 1994. “Vietnam’s Membership in ASEAN: Economic, Political and Security Implications”, Contemporary Southeast Asia, 16:3, 259-274.

Hoang Anh Tuan. 1996. “ASEAN Dispute Management: Implications for Vietnam and an Expanded ASEAN”, Contemporary Southeast Asia, 18:1, 61-79.

Le Xuan Tung. 2004. "Nhung dot pha tu duy ly luan ve kinh te thi truong o nuoc ta". Tap chi Cong san. 16 (715), August, 14-21.

Luu Doan Huynh. 2004. "Vietnam-ASEAN Relations in Retrospect: A Few Thoughts". Dialogue + Cooperation. 1, 23-31.

Nguyen Dy Nien. 2005. "Chinh sach van hoat dong doi ngoai trong thoi ky Doi moi". Tap chi Cong san. 17(740). September 2005, 31-37.

Nguyen Hoang Giap, Nguyen Thi Que and Nguyen Van Duong. 2011. Quan he Viet Nam-Han Quoc tu nam 1992 den nay va trien vong phat trien den nam 2020. Ha Noi: Nha xuat ban Chinh tri Quoc gia.

Nguyen Huu Cat. 1996. "Viet Nam hoi nhap vao khu vuc vi hoa binh va phattrien", Nghien cuu Dong Nam A, February, 28-29.

Nguyen Manh Cam. 1995. "Gia tri lau ben va dinh huong nhat quan", in Bo Ngoai Giao, Hoi nhap quoc te va giu vung ban sac. Ha Noi: Nha xuat ban Chinh tri Quocte, 223–230.

Nguyen Vu Tung. 1993. “Vietnam-ASEAN Cooperation in Southeast Asia”, Security Dialogue, 4:1, 85-92.

Nguyen Vu Tung, 2002. “Vietnam-ASEAN Co-operation after the Cold War and the Continued Search for a Theoretical Framework”, Contemporary Southeast Asia, 24:1, 106-121.

Nguyen Vu Tung. 2007. “Vietnam’s Membership of ASEAN: A Constructivist Interpretation,” Contemporary Southeast Asia, 29(3), 483-505.

Palmujoki, Eero. 1997. Vietnam and the World: Marxist-Leninist Doctrine and the Changes in International Relations, 1975-93. New York: St. Martin’s Press.

Phan Doan Nam. 2006. "Ngoai giao Viet Nam Sau 20 nam Doi moi". Tap chi Cong san, no. 14(760), July, 26-30.

Porter, Gareth. 1990. "The Transformation of Vietnam’s Worldview: From Two Camps to Interdependence". Contemporary Southeast Asia. 12:1, June, 1-19.

Storey, Ian James and Carlyle A. Thayer. 2001a. "Cam Ranh Bay: Past Imperfect, Future Conditional". Contemporary Southeast Asia. 23:3, December, 452-473.

Storey, Ian James and Carlyle A. Thayer. 2001b. "Scramble for Cam Ranh Bay as Russia prepares to withdraw". Jane’s Intelligence Review. December, 34-37.

Thakur, Ramesh and Carlyle A. Thayer, eds. 1987. The Soviet Union as an Asian Pacific Power: Implications of Gorbachev’s 1986 Vladivostok Initiative. Special Studies in International Security. Boulder and London: Westview Press.

Thakur, Ramesh and Carlyle A. Thayer, eds. 1992. Soviet Relations with India and Vietnam. London: The Macmillan Press.

Thakur, Ramesh and Carlyle A. Thayer, eds. 1993. Soviet Relations with India and Vietnam, 1945-1992. Delhi: Oxford University Press.

Thayer, Carlyle A. 1977. “Vietnam in World Affairs,” Dyason House Papers. (June 1977). 3(5), 5-8.

Thayer, Carlyle A. 1978. "Vietnam’s External Policy: An Overview", Pacific Community [Tokyo]. 9(2), January, 212-231.

Thayer, Carlyle A. 1981. "Vietnam’s Foreign Policy", World Review [Brisbane: Australian Institute of International Affairs]. 20:2, June, 30-40.

Thayer, Carlyle A. 1986. "Vietnam’s Foreign Policy: The Background Factors", Current Affairs Bulletin [The University of Sydney]. February, 62:9, 21-30.

Thayer, Carlyle A. 1987. "Vietnam’s Sixth Party Congress: An Overview", Contemporary Southeast Asia. June, 9:1, 12-22.

Thayer, Carlyle A. 1988. "ASEAN and Indochina: The Trend Towards Dialogue?" in Ralph H. C. Hayburn, ed., New Zealand and the ASEAN Countries. Dunedin: The University of Otago. 46-68.

Thayer, Carlyle A. 1989. "Prospects for Peace in Kampuchea: Soviet Initiatives and Indochinese Responses",The Indonesian Quarterly, 2nd Quarter. 17(2), 157-172.

Thayer, Carlyle A. 1990a. "ASEAN and Indochina: The Dialogue", in Alison Broinowski, ed., ASEAN Into the 1990s. London: Macmillan. 138-161.

Thayer, Carlyle A. 1990b. "Indochina", in Desmond Ball and Cathy Downes, eds., Security and Defence: Pacific and Global Perspectives. Sydney, Wellington, Boston, and London: Allen and Unwin. 398-411.

Thayer, Carlyle A. 1991. "Civil Society and the Soviet-Vietnamese Alliance", in ChandranKukathas, David Lovell and William Maley, eds. The Transition from Socialism: State and Civil Society in Gorbachev’s USSR. Sydney: Longmann Cheshire. 198-218.

Thayer, Carlyle A. 1992a. "Comrade Plus Brother: The New Sino-Vietnamese Relations", The Pacific Review. 5:4, September, 402-406.

Thayer, Carlyle A. 1992b. "The Soviet Union and Indochina", in Roger E. Kanet, Deborah Nutter Miner, and Tamara J. Resler, eds. Soviet Foreign Policy in Transition. Cambridge: Cambridge University Press. 236-255.

Thayer, Carlyle A. 1992c. Vietnam. Asia-Australia Briefing Papers, Sydney: The Asia-Australia Institute, The University of New South Wales.

Thayer, Carlyle A. 1993. "Indochina", in Ramesh Thakur and Carlyle A. Thayer, eds., Reshaping Regional Relations: Asia-Pacific and the Former Soviet Union.Boulder, San Francisco and Oxford: Westview Press. 201–222.

Thayer, Carlyle A. 1995. Beyond Indochina, Adelphi Paper 297 London: Oxford University Press for the International Institute for Strategic Studies.

Thayer, Carlyle A. 1996. "Internal Southeast Asian Dynamics: Vietnam’s Membership in ASEAN", in HadiSoesastro and Anthony Bergin, eds., The Role of Security and Economic Cooperation Structures in the Asia Pacific Region: Indonesian and Australian Views. Jakarta: Centre for Strategic and International Studies. 78-88.

Thayer, Carlyle A. 1997. "Force Modernization: The Case of the Vietnam People’s Army", in Contemporary South East Asia. 19:1, June. 1-28.

Thayer, Carlyle A. 1999. "Vietnamese Foreign Policy: Multilateralism and the Threat of Peaceful Evolution", in Carlyle A. Thayer and Ramses Amer, eds., Vietnamese Foreign Policy in Transition. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies. 1-24.

Thayer, Carlyle A. 2002. "Vietnam in 2001: The Ninth Party Congress and After", Asian Survey, 42:1, January/February, 81-89.

Thayer, Carlyle A. 2005. “The Prospects for Strategic Dialogue,” in Catharin E. Dalpino editor, Dialogue on U.S.-Vietnam Relations: Ten Years After Normalization. San Francisco: The Asia Foundation, 2005. 26-30.

Thayer, Carlyle A. 2007. "Vietnam: The Tenth Party Congress and After", in Daljit Singh and Lorraine C. Salazar, eds. Southeast Asian Affairs 2007. 381-397.

Thayer, Carlyle A. 2011. “Russia-Vietnam Relations,” Global Insider, WorldPolitics Review, June 8, 2011. http://www.worldpoliticsreview.com/trend-lines/9099/global-insider-russia-vietnam-relations.

Thayer, Carlyle A. 2012a. “Vietnam On the Road to Global Integration: Forging Strategic Partnerships Through International Security Cooperation,” in Vietnam on the Road to Integration and Sustainable Development, The Fourth International Conference on Vietnamese Studies. Hanoi: Vietnam Academy of Social Sciences and Vietnam National University, 2012. 206-214.

Thayer, Carlyle A. 2012b. “Russian Subs in Vietnam,” U.S. Naval Institute, August 21, 2012. http://news.usni.org/news-analysis/news/russian-subs-vietnam.

Thayer, Carlyle A. 2012c. “The Russia-Vietnam Comprehensive Partnership,” East Asia Forum, October 9, 2012.

http://www.eastasiaforum.org/2012/10/09/the-russia-vietnam-comprehensive-partnership/.

Thayer, Carlyle A. 2013a. “The U.S.-Vietnam Comprehensive Partnership: What’s in a Name?,” cogitASIA, Center for Strategic and International Studies, July 30, 2013.http://cogitasia.com/the-u-s-vietnam-comprehensive-partnership-whats-in-a-name/.

Thayer, Carlyle A. 2013b. “The U.S.-Vietnam Comprehensive Partnership: What’s in a Name?,” The Strategist, Australian Strategic Policy Institute Blog, July 31, 2013.

http://www.aspistrategist.org.au/the-us-vietnam-comprehensive-partnership-whats-in-a-name/.

Thayer, Carlyle A. 2013c. “With Russia’s Help, Vietnam Adopts A2/AD Strategy,” The Diplomat, October 8, 2013.

Thayer, Carlyle A. 2013d. “Vietnam Gradually Warms Up to US Military,” The Diplomat, November 6, 2013.

http://thediplomat.com/2013/11/vietnam-gradually-warms-up-to-us-military/.

Thayer, Carlyle A. 2013e. “The Bear is Back: Russia Returns to Vietnam,” The Diplomat, November 26, 2013. http://thediplomat.com/2013/11/the-bear-is-back-russia-returns-to-vietnam/

Thayer, Carlyle A. 2013f. “How India-Vietnam Strategic Ties Are Mutually Beneficial,” The Diplomat, December 3, 2013.

http://thediplomat.com/2013/12/how-india-vietnam-strategic-ties-are-mutually-beneficial/.

Thayer, Carlyle A. 2014a. “Le Premier

ministrechinois Li Keqiang au Vietnam,”

Étudequadrimestrielle n°1, cycle 2013-2014, Asia Centre, ObservatoireAsie du Sud-est (Paris), Mars 2014, 13-15. http://www.centreasia.eu/sites/default/files/publications_pdf/etude_etude_quadrimestrielle_n_1_janv2014.pdf.

Thayer, Carlyle A. 2014b. “India-Vietnam: Consolidating Bilateral Ties,” Diplomatist (New Delhi) 2(1), January 2014, 51-52.

Thayer, Carlyle A. 2014c. “U.S.-Vietnam: From Comprehensive to Strategic Partners?,”cogitASIA, March 20, 2014, http://cogitasia.com/u-s-vietnam-from-comprehensive-to-strategic-partners/.

Thayer, Carlyle A. 2014d. “Is a Philippine-Vietnam Alliance in the Making?,” The Diplomat, March 28,2014.http://thediplomat.com/2014/03/is-a-philippine-vietnam-alliance-in-the-making/.

Thayer, Carlyle A. 2014e. “The US Lifts Arms Embargo: The Ball Is in Vietnam’s Court,” The Diplomat, October 6, 2014.

http://thediplomat.com/2014/10/the-us-lifts-arms-embargo-the-ball-is-in-vietnams-court/.

Thayer, Carlyle A. 2014f. “Vietnam’s Extensive Strategic Partnership with Japan,” The Diplomat, October 14, 2014.

http://thediplomat.com/2014/10/vietnams-extensive-strategic-partnership-with-japan/.

Thayer, Carlyle A. 2014g. “China-Vietnam Defense Hotline Agreed: What Next?,” TheDiplomat, October 20, 2014.

http://thediplomat.com/2014/10/china-vietnam-defense-hotline-agreed-what-next/.

Thayer, Carlyle A. 2014h. “How Vietnam Woos China and India Simultaneously,” The Diplomat, October 28, 2014.

http://thediplomat.com/2014/10/how-vietnam-woos-china-and-india-simultaneously/.

Thayer, Carlyle A. 2014i. “Vietnam’s Navy Crosses the Line,” The Diplomat, December 2, 2014. http://thediplomat.com/2014/12/vietnams-navy-crosses-the-line/.

Thayer, Carlyle A. 2014j. “India and Vietnam Advance Their Strategic Partnership,” The Diplomat, December 11, 2014. http://thediplomat.com/2014/12/india-and-vietnam-advance-their-strategic-partnership/.

Thayer, Carlyle A. 2014k. “Vietnam Files Statement of Interest with the Permanent Court of Arbitration,” cogitASIA, December 15, 2014. http://cogitasia.com/vietnam-files-statement-of-interest-with-the-permanent-court-of-arbitration/.

Thayer, Carlyle A. 2014l. “Indonesia: Playing With Fire in the South China Sea,” The Diplomat, December 18, 2014. http://thediplomat.com/2014/12/indonesia-playing-with-fire-in-the-south-china-sea/.

Thayer, Carlyle A. 2015a. “China and Vietnam Eschew Megaphone Diplomacy,” The Diplomat, January 2, 2015. http://thediplomat.com/2015/01/china-and-vietnam-eschew-megaphone-diplomacy/.

Thayer, Carlyle A. 2015b. “The Philippines, Malaysia and Vietnam Race to South China Sea Defense Modernization,” The Diplomat, January 23, 2015. http://thediplomat.com/2015/01/the-philippines-malaysia-and-vietnam-race-to-south-china-sea-defense-modernization/.

Thayer, Carlyle A. 2015c. “Philippines, Vietnam Expand Ties to Counter China Threat,” World Politics Review, February 13, 2015. http://www.worldpoliticsreview.com/trend-lines/15087/philippines-vietnam-expand-ties-to-counter-china-threat

Thayer, Carlyle A. 2015d. “The Philippines and Vietnam Forge a Strategic Partnership,” The Diplomat, March 10, 2015. http://thediplomat.com/2015/03/the-philippines-and-vietnam-forge-a-strategic-partnership/.

Thayer, Carlyle A. 2015e. “Vietnam’s Cam Ranh Bay Caught in US-Russia Crossfire,” The Diplomat, March 13, 2015. http://thediplomat.com/2015/03/vietnams-cam-ranh-bay-caught-in-us-russia-crossfire/’

Thayer, Carlyle A. 2015f. “Australia and Vietnam Enhance Their Comprehensive Partnership,” The Diplomat, March 16, 2015. http://thediplomat.com/2015/03/australia-and-vietnam-enhance-their-comprehensive-partnership/.

Thayer, Carlyle A. 2015g. “Australia-Vietnam Relations: Advancing the Comprehensive Partnership,” Keynote Address II to theInternational Conference on Australia-Asia Relations under Prime Minister Tony Abbott,” Paper presented to sponsored by the Department of Diplomacy, National Cheng Chi University, International Conference Auditorium, General Building of Colleges Taipei, Taiwan, March 31 April 1, 2015.

https://www.scribd.com/doc/260657154/Thayer-Australia-Vietnam-Relations-Enhanciung-the-Comprehensive-Partnership.

Tran Do, “Dai Hoi Nam,” Hoi Ky, vol. 2, chapter 2. http://ykien.net/bntd_hoiky21.html.

Tran Quang Co 1991. Hoi Ky Tran Quang Co. http://www.ykien.net/tqc01.html and

http://kiemtailieu.com/khoa-hoc-xa-hoi/tai-lieu/hoi-ki-tran-quang-co/1.html. Vo Van Kiet. 1995. “Thu cua ong Vo Van Kiet gui Bo Chinh tri Dang Cong san Viet Nam”.

Vu Dinh Hoe and Nguyen Hoang Giap. 2008. Hop tac chien luoc Viet-Nga: Nhung quan diem, thuc trang va trien vong. Hanoi: Nha xuat ban Chinh tri Quoc gia.

Vu Duong Ninh. 2002. Editor in chief, Ngoai giao Viet Nam hien dai 1975-2002. Ha Noi: Hoc vien Quan he Quoc te.

Vu Khoan. 1995. "Mot so van de quoc te cua Dai hoi VII quan", in Bo Ngoai giao, Hoi nhap quoc te va giu vung ban sac. Ha Noi: Nha xuat ban Chinh tri Quoc te. 71–76.

Vu Khoan. 2006. "Tich cuc va chu dong hoi nhap kinh te quoc te", Tap chi Cong san. 119, internet edition.

Alexander Vuving. 2006. “Strategy and Evolution of Vietnam’s China Policy: A Changing Mixture of Pathways”, Asian Survey, 46:6, 805-824.
DOI: http://dx.doi.org/10.1172/vjossh.v1i3.24

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


=====================================================

TẠP CHÍ KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Đại học Quốc gia Hà Nội

ISSN 2354-1172