Đổi mới chính sách tự chủ về nhân sự ở các trường đại học Việt Nam đáp ứng yêu cầu tự chủ đại học trong giai đoạn hiện nay

Trịnh Ngọc Thạch

Abstract


Tự chủ đại học là chủ đề đang được bàn luận sôi nổi trong giới khoa học và quản lý giáo dục ở nước ta hiện nay. Trong các nội dung của tự chủ đại học, tự chủ về nhân sự được xem là một trong những nội dung cơ bản và quan trọng hàng đầu của cơ sở giáo dục đại học (GDĐH). Vì vậy, so với các hoạt động quản trị khác, quản trị nhân sự cũng là một trong những hoạt động cơ bản và quan trọng, đồng thời cũng là hoạt động gặp nhiều khó khăn và phức tạp nhất trong các cơ sở GDĐH hiện nay. Bài viết này phân tích quá trình đổi mới chính sách tự chủ về nhân sự trong các cơ sở GDĐH ở Việt Nam (có so sánh với chính sách tự chủ về nhân sự trong trường đại học ở một số quốc gia khác như: Mỹ, Châu Âu và Úc), đồng thời nêu ra một số thách thức trong quản trị nhân sự  mà các trường đại học Việt Nam đang phải đối mặt, từ đó đề xuất một số giải pháp đổi mới chính sách về nhân sự trong các trường đại học ở Việt Nam đáp ứng yêu cầu tự chủ đại học trong giai đoạn hiện nay.

Ngày nhận 13/7/2017; ngày chỉnh sửa 21/9/2017; ngày chấp nhận đăng 28/9/2017


Keywords


Tự chủ đại học; quản trị nhân sự; cơ sở giáo dục đại học; trường đại học.

Full Text:

 Subscribers Only

References


Andre Oosterlinck. 2013. Accountability, the Magna Charta Universitatium and the Bologna Decleration. Volume complilatin 2013 Porland Press Limited.

Bộ GD&ĐT. 2017. (Dự thảo) Nghị định quy định cơ chế tự chủ của các cơ sở GDĐH công lập (Vụ Kế hoạch Tài chính, Bộ GD&ĐT tháng 9/2017).

Chính phủ. 2003. Nghị định 116/2003/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng, quản lý CBCC trong đơn vị sự nghiệp nhà nước; Nghị định 43/2006/NĐ-CP quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đói với đơn vị sự nghiệp công lập.

Chính phủ. 2004. Nghị định 141/2004/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật GDĐH .

Chính phủ. 2015. Nghị định 16/2015/N Đ-CP quy định cơ chế tự chủ của tổ chức dịch vụ công lập.

Đặng ứng Vận. 2007. Phát triển giáo dục đại học trong nền kinh tế thị trường, Nhà xuất bản ĐHQGHN.

Lâm Quang Thiệp. 2016. Tự chủ, tự do học thuật và trách nhiệm giải trình của đại học ở Việt Nam, Báo giáo dục Việt Nam, 2016, http://giaoduc.net.vn, /Giao-duc-24h/Tự- chủ- tự- do- học- thuật- và- trách- nhiệm- giải- trình -của -đại- học- ở- Việt- Nam, post 166437.gd. Truy cập tháng 12/2016.

Mai Thị Sen. 2017. “Giải pháp tăng cường tự chủ đại học Việt Nam” http://tapchitaichinh.vn/tai-chinh-kinh-doanh/giai-phap-tang-cuong-tu-chu-dai-hoc-o-viet-nam-106637.html. Truy cập tháng 7/2017.

Nguyễn Minh Thuyết. 2017. Tự chủ đại học-thực trạng và giải pháp,

http://tphcm.chinhphu.vn/hoi-thao-doi-thoai-giao-duc-viet-nam-cai-cach-giao-duc-dai-hoc, truy cập tháng 9/2017.

Nguyễn Xuân Thu. 2017. Tuyển dụng và thăng ngạch giáo viên đại học ở Úc, http://giaoduc.net.vn/Giao-duc-24h/Tuyen-dung-va-thang-ngach-giao-vien-o-Uc-post176803.gd. Truy cập ngày 23/5/2017.

OECD. 2003. 22 Governance reforms in higher education van Vught, 1994

Phạm Phụ. 2017. 5 kinh nghiệm quốc tế về vai trò của hội đồng trường, http://www.baomoi.com/giao-su-pham-phu-neu-5-kinh-nghiem-quoc-te-ve-vai-tro-cua-hoi-dong-truong/c/22061966.epi. Truy cập tháng 7/2017.

Phạm Phụ. 2017. Tự chủ và trách nhiệm trước xã hội của các nhà trường, Báo giáo dục Việt Nam, 2016, http://giaoduc.net.vn/Giao-duc-24h/tu-chu-va-trach-nhiem-truoc-xa-hoi-cua-cac-nha-truong-post170454.gd. Truy cập tháng 7/2017.

Quốc hội. 2005. Luật Giáo dục số 38/2005/QH11 ngày 14/6/2005.

Quốc hội. 2012. Luật Giáo dục đại học số 08/2012/QH13 ngày 30/5/2012.

Thomas Estermam & Terhi Nokkala. 2009. University Autonomy in Europe I, EUA Publication.

Thủ tướng Chính phủ. 2014. Quyết định số 26/2014/QĐ-TTg ngày 26/3/2024 ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của ĐHQG.

Trần Anh Tài, Trịnh Ngọc Thạch. 2013. Mô hình đại học doanh nghiệp-Kinh nghiệm quốc tế và gợi ý cho Việt Nam. Hà Nội: Nhà xuất bản Khoa học Xã hội Việt Nam.

Trịnh Ngọc Thạch. 2016. Tổ chức Khoa học và Công nghệ. Giáo trình dành cho chương trình đào tạo sau đại học về Quản lý KH&CN, Trường ĐHKHXH&NV-ĐHQGHN.

Trịnh Ngọc Thạch. 2017. "Hai vấn đề của quản trị đại học ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập". Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, chuyên san nghiên cứu CS&QL, tập 33, số 1/2017.
DOI: http://dx.doi.org/10.1172/vjossh.v3i1b.245

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


=====================================================

TẠP CHÍ KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Đại học Quốc gia Hà Nội

ISSN 2354-1172