Vận dụng Lý thuyết quản lý phát triển xã hội ở Việt Nam trong điều kiện kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế: Mấy vấn đề phương pháp luận

Phạm Ngọc Thanh

Abstract


Thông qua việc hệ thống hoá và phân tích các lý thuyết quản lý phát triển xã hội chủ yếu, bài viết này làm rõ bản chất, nội dung, phương pháp và mô hình quản lý phát triển xã hội nói chung. Thêm vào đó, báo cáo cũng chỉ rõ những vấn đề phương pháp luận của việc vận dụng các lý thuyết quản lý phát triển xã hội vào trường hợp của Việt Nam trong điều kiện kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế.

Ngày nhận 24/7/2017; ngày chỉnh sửa 25/9/2017; ngày chấp nhận đăng 30/9/2017


Keywords


Quản lý phát triển xã hội; kinh tế thị trường; hội nhập quốc tế; lý thuyết; Việt Nam.

Full Text:

 Subscribers Only

References


Drucker, Peter. 2003. Những thách thức của quản lý trong thế kỷ XXI. Tp Hồ Chí Minh: Nhà xuất bản Trẻ.

Drucker, Peter. 2008. Tinh hoa quản trị của Drucker. Tp Hồ Chí Minh: Nhà xuất bản Trẻ.

Đảng Cộng sản Việt Nam. 2016. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII. Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Hà Nội.

Đoàn Minh Huấn. 2016. "Quản lý phát triển xã hội, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội theo tinh thần Đại hội XII của Đảng". (http://www.tapchicongsan.org.vn/Home/Nghiencuu-Traodoi/2016/41686/Quan-ly-phat-trien-xa-hoi-thuc-hien-tien-bo-va-cong.aspx, Truy cập tháng 7 năm 2017).

Đỗ Lộc Diệp. 2003. Chủ nghĩa tư bản ngày nay: Mâu thuẫn nội tại, xu thế, triển vọng. Hà Nội: Nhà xuất bản Khoa học Xã hội.

Nguyễn Thị Doan và các tác giả. 1996. Các học thuyết quản lý. Hà Nội: Nhà xuất bản Chinh trị Quốc gia.

Nhiều tác giả. 2002. Tư duy lại tương lai. Tp Hồ Chí Minh: Nhà xuất bản Trẻ.

Phạm Ngọc Thanh (Chủ biên). 2016. Quản lý phát triển xã hội ở Tây Nguyên trong xoá đói, giảm nghèo, bảo trợ xã hội và y tế. Hà Nội: Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia.

Robert B.Ekelund, Robert F.Hebert. 2004. Lịch sử các học thuyết kinh tế. Hà Nội: Nhà xuất bản Thống kê.

Trần Bình Trọng. 2008. Lịch sử các học thuyết kinh tế. Hà Nội: Nhà xuất bản Đại học Kinh tế Quốc dân.
DOI: http://dx.doi.org/10.1172/vjossh.v3i1b.246

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


=====================================================

TẠP CHÍ KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Đại học Quốc gia Hà Nội

ISSN 2354-1172