Tự chủ và trách nhiệm giải trình của giáo dục đại học Việt Nam trong tiến trình đổi mới và hội nhập quốc tế

Phạm Thị Thanh Hải

Abstract


Tự chủ và trách nhiệm giải trình là một khái niệm rất quan trọng và được xem là giá trị căn bản của một trường đại học. Tự chủ và trách nhiệm giải trình là xu thế tất yếu khách quan trong tiến trình phát triển của xã hội nói chung và giáo dục đại học nói riêng; là một yêu cầu hàng đầu trong quá trình đổi mới giáo dục đại học trên toàn thế giới và Việt Nam hiện nay; là một công cụ quan trọng trong việc tạo nguồn lực cho sự vận hành của một trường đại học để thực hiện sứ mạng cam kết đối với xã hội. Nhằm khuyến khích các cơ sở giáo dục đại học (GDĐH) công lập chủ động khai thác, sử dụng hợp lí, hiệu quả các nguồn lực để nâng cao chất lượng đào tạo đại học và giảm chi cho Ngân sách nhà nước, Chính phủ chủ trương cho phép thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động đối với các cơ sở giáo dục đại học công lập giai đoạn 2014-2017 tại Nghị quyết 77/NQ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2014. Bài viết này phân tích một số nội dung về thực trạng của một số trường đại học trong lộ trình trở thành cơ sở GDĐH tự chủ và trách nhiệm giải trình ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục đại học.

Ngày nhận 18/8/2017; ngày chỉnh sửa 31/8/2017; ngày chấp nhận đăng 15/9/2017


Keywords


Tự chủ; trách nhiệm giải trình; các trường đại học; đổi mới giáo dục.

Full Text:

 Subscribers Only

References


Anderson, d. & Johnson, R., 1998. University Autonomy in Twenty Countries, department of Employment, Education,

Andre Oosterlinck. 2013. Accountability, the Magna Charta Universitatium and the Bologna Decleration. Volume complilatin 2013 Porland Press Limited

Ban Liên lạc các trường Đại học và Cao đẳng Việt Nam (VUN). 2012. Kỷ yếu Hội thảo khoa học: “Vấn đề tự chủ- tự chịu trách nhiệm ở các trường đại học và cao đăng Việt Nam”.

Chính phủ. 2014. Nghị quyết 77/NQ-CP. CP về thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động đối với các cơ sở GDĐH công lập giai đoạn 2014-2017.

Chính phủ. 2015. Quyết định 902/QĐ-TTg. Về việc phê duyệt Đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động của trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2015-2017.

ĐHQGHN.2015. Quyết định 155/QĐ-ĐHQGHN về Chiến lược phát triển KHCN đến năm 2020.

Học viện nông nghiệp Hà Nội.2016. Báo cáo tổng kết năm học 2015-2016.

John Fielden. 2008. Global Trends in University Governance: World Bank

Organization for Economic Cooperation and Development (OECD). 2003. 22 Governance reforms in higher education van Vught, 1994.

Phạm Xuân Hoan. QGTĐ.13.28, Nghiên cứu đổi mới cơ chế tài chính tại ĐHQGHN giai đoạn 2015-2020, tầm nhìn 2030.

Quốc hội. 1998. Luật Giáo dục số 11/1998/QH10.

Quốc hội. 2005. Luật Giáo dục số 38/2005/QH11.

Quốc hội. 2012. Luật Giáo dục đại học số 08/2012/QH13.

Social Accountability 8000-International Standard. 2014. Social Accountability International.

Top University. 2017. Vietnam National University, Hanoi (https://www.topuniversities.com/universities/vietnam-national-university-hanoi#322172).

Thomas Estermann & Terhi Nokkala. 2009. University Autonomy in Europe 1, European University Association.

Thomas J. Vallely& Ben Wilkinson. 2008. Vietnamese Higher Education: Critis and Response.

Thủ tướng Chính phủ. 2014. Điều lệ trường đại học số 70/2014/QĐ-TTg.

Thủ tướng Chính phủ. 2015. Quyết định 873/QĐ-TTg. Về việc phê duyệt Đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động của Học viện Nông nghiệp Việt Nam giai đoạn 2015-2017.

Truy cập tháng 9 năm 2017.

Trường ĐH CN TP HCM Báo cáo ba công khai. 2016. http://www.hui.edu.vn/ba-cong-khai-fi47. Truy cập tháng 9 năm 2017.

United Nations Educational Scientific and Cultural Organization (UNESCO). 2014. Governence Reforms In Higher Education, International Institute for Educational Planning.

University of California. 2016. Annual Accountability Report 2016.

Viện Ngôn ngữ học. 1975. Từ điển Anh-Việt. Hà Nội: Nhà xuất bản Khoa học Xã hội.
DOI: http://dx.doi.org/10.1172/vjossh.v3i1b.250

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


=====================================================

TẠP CHÍ KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Đại học Quốc gia Hà Nội

ISSN 2354-1172