Chính sách Xã hội hóa giáo dục đại học ở Việt Nam nhằm thúc đẩy sự phát triển giáo dục đại học theo xu hướng hội nhập quốc tế

Tạ Thị Bích Ngọc

Abstract


Ở Việt Nam, xã hội hóa giáo dục đại học là một chủ trương lớn đã được thể chế hóa. Tuy nhiên, do cách hiểu về xã hội hóa nói chung và xã hội hóa giáo dục đại học nói riêng còn nhiều điểm chưa thống nhất, nên việc thực thi chính sách xã hội hóa giáo dục đại học ở Việt Nam còn nhiều điểm bất cập. Bài viết tập trung phân tích chính sách xã hội hóa giáo dục đại học ở Việt Nam, làm rõ biểu hiện của xã hội hóa giáo dục đại học và đề xuất các giải pháp để tăng cường xã hội hóa giáo dục đại học trong bối cảnh đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục.

Ngày nhận 24/7/2017; ngày chỉnh sửa 27/9/2017; ngày chấp nhận đăng 30/9/2017


Keywords


Giáo dục đại học; Xã hội hóa giáo dục đại học; chính sách Xã hội hóa giáo dục đại học.

Full Text:

 Subscribers Only

References


Đảng Cộng sản Việt Nam. 2015. Văn kiện Đảng toàn tập. Tập 55. Hà Nội: Nhà xuất bản Chính trị quốc gia.

Đăng Nguyên. 2017. "Cần đánh giá nghiêm túc về trường đại học ngoài công lập". http://thanhnien.vn/giao-duc/can-danh-gia-nghiem-tuc-ve-truong-dh-ngoai-cong-lap-825925.html, truy cập tháng 7/2017).

Đặng Ứng Vận. 2007. Phát triển giáo dục đại học trong nền kinh tế thị trường. Hà Nội: Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội.

Hải Bình. 2017. "Con số nguồn lực xã hội đầu tư cho giáo dục". http://giaoducthoidai.vn/giao-duc/con-so-nguon-luc-xa-hoi-dau-tu-cho-giao-duc-3542663.html, truy cập tháng 7/2017).

Hiền Hòa. 2013. "Hội nghị tổng kết 5 năm tín dụng học sinh, sinh viên theo Quyết định 157/2007/QĐ-TTg: Ghi nhận những thành công, tiếp tục tháo gỡ khó khăn, tạo lập nguồn vốn cho vay ổn định". http://vbsp.org.vn/hoi-nghi-tong-ket-5-nam-tin-dung-hoc-sinh-sinh-vien-theo-quyet-dinh-1572007qd-ttg-ghi-nhan-nhung-thanh-cong-tiep-tuc-thao-go-kho-khan-tao-lap-nguon-von-cho-vay-on-dinhv.html, truy cập tháng 7/2017).

Lê Chi Mai. 2003. Cải cách dịch vụ công ở Việt Nam. Hà Nội: Nhà xuất bản Chính trị quốc gia.

Lê Phương. 2017. "Trường đại học ngoài công lập đòi bình đẳng". http://dantri.com.vn/giao-duc-khuyen-hoc/truong-dai-hoc-ngoai-cong-lap-doi-binh-dang-20170415092602728.htm, truy cập tháng 7/2017).

Lê Văn. 2017. "Những con số "biết nói" về giáo dục đại học Việt Nam". http://vietnamnet.vn/vn/giao-duc/tuyen-sinh/nhung-con-so-biet-noi-ve-giao-duc-dai-hoc-viet-nam-389870.html, truy cập tháng 9/2017).

Nguyễn Minh Phương. 2012. Đẩy mạnh xã hội hoá giáo dục, y tế ở Việt Nam. Hà Nội: Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật.

Quỳnh Phạm. 2017. "Xem xét thành lập doanh nghiệp trong trường đại học, viện nghiên cứu". http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Khoa-hoc/870313/xem-xet-thanh-lap-doanh-nghiep-trong-truong-dai-hoc-vien-nghien-cuu, truy cập tháng 7/2017)).

Tạp chí Tài chính. 2017. "Giải pháp tăng cường tự chủ đại học ở Việt Nam".

http://tapchitaichinh.vn/tai-chinh-kinh-doanh/giai-phap-tang-cuong-tu-chu-dai-hoc-o-viet-nam-106637.html, truy cập tháng 7/2017).

Thông cáo báo chí. 2017. "Ngân hàng Thế giới tài trợ 155 triệu đô la để hỗ trợ tự chủ giáo dục đại học tại Việt Nam".

http://www.worldbank.org/vi/news/press-release/2017/05/15/world-bank-funds-us155-million-to-support-autonomous-higher-education-in-vietnam, truy cập tháng 7/2017).

Trịnh Ngọc Thạch. 2017. "Hai vấn đề của quản trị đại học ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập". Tạp chí Khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội, Chuyên san Nghiên cứu Chính sách và Quản lý, tập 33, số 1/2017.
DOI: http://dx.doi.org/10.1172/vjossh.v3i1b.258

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


=====================================================

TẠP CHÍ KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Đại học Quốc gia Hà Nội

ISSN 2354-1172