Access to social services: How poor migrants experience their life in contemporary Vietnamese urban areas

Tran Van Kham, Pham Van Quyet

Abstract


Vietnam is on urbanization and industrialization process, and it is currently witnessed the significant migration flows between rural-urban and urban-urban nationwide. The large number of migrants is the poor from rural areas who go to the urban to look for any kind of jobs, temporarily and permanently. As it happened national wide, one of the critical questions appeared during the migration is that how the poor migrants experience their life in the urban life, with those social services which are more preferred and accessed by the migrants in the urban life. Basing on the social inclusion approach, from survey findings with 1042 migrants in Hanoi and Ho Chi Minh City-Vietnam, this paper aims at identifying the life experiences of migrants in two big cities in Vietnam and suggests further research and solutions for migrant’s social inclusion through the social services accessibility. 

-----

Tiếp cận các dịch vụ xã hội: cách người di cư nghèo trải nghiệm trong cuộc sống đô thị ở Việt Nam hiện nay

Tóm tắt: Việt Nam đang trong quá trình đô thị hóa và công nghiệp hóa, và hiện đang chứng kiến những dòng di cư nông thôn-đô thị, đô thị-đô thị, diễn ra mạnh mẽ. Có một số lượng lớn người di cư là người nghèo từ các vùng nôn thôn đi ra các đô thị để tìm kiếm việc làm. Sự di cư này đang diễn ra ở nhiều địa phương khác nhau, một trong những câu hỏi đặt ra từ quá trình di cư là họ trải nghiệm cuộc sống của mình ở các khu đô thị ra sao, những dịch vụ xã hội nào mà họ có thể tiếp cận được và hướng đến tiếp cận. Dựa trên cách tiếp cận hòa nhập xã hội, và các dữ liệu có được từ khảo sát 1042 người di cư nghèo ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, bài viết này hướng đến xác định sự trải nghiệm sống của người di cư ở hai địa bàn này, và đề xuất những định hướng nghiên cứu và những giải pháp thúc đẩy hòa nhập xã hội thông qua các dịch vụ xã hội sẵn có.

Từ khóa: Người di cư; người di cư nghèo; Việt Nam; đô thị hóa, dịch vụ xã hội, hòa nhập xã hội


Keywords


Migrants; Poor Migrants; Vietnam; Urbanization; Social Services; Social Inclusion

References


ACTIONAID. 2012, "Phụ nữ di cư trong nước: hành trình gian nan tìm kiếm cơ hội", Hà Nội. Retrieved 10 March, 2015 (http://www.actionaid.it/sites/files/actionaid/aav_baocaopndicu_vn.pdf).

ACTIONAID. 2014, "Tóm tắt chính sách: Tiếp cận an sinh xã hội của người lao động nhập cư ". Retrieved 2014, 20 December (http://www.actionaid.org/sites/files/actionaid/policy_brief_vietnamese_version_final.pdf).

Anh, Đặng Nguyên. 2005. Di dân trong nước: Vận hội và thách thức đối với công cuộc đổi mới và phát triển ở Việt Nam. Hà Nội: NXB Thế giới.

Anh, Đặng Nguyên. 2012. "Di dân con lắc và di dân mùa vụ trong giai đoạn phát triển mới của đất nước." Xã hội học 4:40-46.

Askonas, Peter and Angus Stewart. 2000. Social Inclusion : Possibilities and Tensions. New York, N.Y.: St. Martin's Press.

Atkinson, Tony, Bea Cantillon, Eric Marlier and Brian Nolan. 2002. "Indicators for Social Inclusion." Politica economica 4:7-28.

Australian Government. 2009. The Origins, Meaning, Definition and Economic Implications of the Concept Social Inclusion/Exclusion. Canbera: Department of Education, Employment and Workplace Relations.

Béland, Daniel. 2007. "The Social Exclusion Discourse: Ideas and Policy Change." The policy press 35(1):123-39.

Daly, Mary and Hilary Silver. 2008. "Social Exclusion and Social Capital: A Comparison and Critique." Theory and Society 37:537-66.

Dung, Ngô Thị Kim. 2011. "Tham gia hoạt động kinh tế của người di cư tại thành phố Hồ Chí Minh." Xã hội học 4:80-87.

Duong, Le Bach, Tran Giang Linh and Nguyen Thi Phuong Thao. 2011, "Social Protection for Rural-Urban Migrants in Vietnam: Current Situation, Challenges and Opportunities": Centre for Social Protection, University of Sussex. Retrieved 2014, 19 December (http://www.ids.ac.uk/files/dmfile/researchreport08revise.pdf).

Dương, Lê Bạch and Nguyễn Thanh Liêm. 2011. Từ nông thôn ta thành phố: tác động kinh tế-xã hội của di cư ở Việt Nam. Hà Nội: NXB Lao động xã hội.

Estivill, J. 2003. Concepts and Strategies for Combating Social Exclusion. Geneva: International Labour Office.

Gordon, David, Christina Pantazis and Ruth Levitas. 2006. Poverty and Social Exclusion in Britain : The Millennium Survey. Bristol: Policy.

Hayes, Alan, Matthew Gray and Ben Edwards. 2008, "Social Inclusion: Origins, Concepts and Key Themes ": Commonwealth of Australia Retrieved 29 March, 2009 (http://www.socialinclusion.gov.au/Documents/AIFS_SI_concepts_report_20April09.pdf).

Hills, John, Julian Le Grand and David Piachaud. 2002. Understanding Social Exclusion. Oxford: Oxford University Press.

Hương, Phạm Quỳnh. 2006. "Người nhập cư đô thị và an sinh xã hội." Xã hội học 1:45-54.

Kham, TV, Quyet, PV, 2015, Social Inclusion of the Poor Migrants in the Contemporary Vietnamese Urban life, Social Sciences, Vol 4, Issue 6, athttp://article.sciencepublishinggroup.com/pdf/10.11648.j.ss.20150406.11.pdf

Kham, Trần Văn. 2011. "Nghiên cứu về hoà nhập xã hội: một số vấn đề đặt ra cho Việt Nam." Tạp chí khoa học, ĐHQG Hà Nội 27(4):37-47.

Klasen, Stephan. 2001, "Social Inclusion: Foundation of a National Policy Agenda" A New Way of Thinking toward a Vision of Social Inclusion, Ottawa. Retrieved 26th April, 2009 (http://www.ccsd.ca/subsites/inclusion/bp/sk.htm).

Levitas, Ruth. 2006. "The Concept and Measurement of Social Exclusion." Pp. 123-60 in Poverty and Social Exclusion in Britain" the Millennium Survey, edited by C. Pintazis, D. Gordon and R. Levitas. Bristol: Policy Press.

Levitas, Ruth, Christina Pantazis, Eldin Fahmy, David Gordon, Eva Lloyd and Demi Patsios. 2007, "The Multi-Dimensional Analysis of Social Exclusion", Bristol: Department of Sociology and School for Social Policy, University of Bristol. Retrieved 18 December, 2010 (http://www.familieslink.co.uk/download/july07/The%20Multidimensional%20Analysis%20of%20Social%20Exclusion.pdf).

Liêm, Nguyễn Thanh. 2007. "Thu nhập của hộ gia đình và các đặc trưng di cư của con cái nông thôn ". Xã hội học 3(2007):66-75.

Mitchell, Andrew and Richard Shillington. 2002, "Poverty, Inequality and Social Inclusion" Perspectives on Social Inclusion, Toronto, Canada. Retrieved 02 April, 2009 (http://www.laidlawfdn.org/sites/default/files/laidlaw_publications/working_papers_social_inclusion/wpsosi_2002_december_poverty-inequality.pdf).

Sheppard, Micheal. 2006. Social Work and Social Exclusion : The Idea of Practice. Hampshire, England: Ashgate Publishing Limited.

Thu, Trần Nguyệt Minh. 2013. "Vài nét về nhóm lao động di cư tự do nông thôn- đô thị trong vai trò hỗ trợ kinh tế gia đình." Xã hội học 2:71-80.

Tiên, Nguyễn Văn and Nguyễn Hoàng Mai. 2006. "Di dân đến các thành phố lớn ở Việt Nam: những vấn đề thực tiễn và chính sách ". Xã hội học 3:13-24.

Tổng cục thống kê. 2011. Di cư và đô thị hoá ở Việt Nam: thực trạng, xu hướng và những khác biệt. Hà Nội: NXB Thống kê.

Trường, Trương Xuân. 2013. "Đô thị - nông thôn và một số vấn đề việc làm hiện nay ởnước ta." Xã hội học 1:38-52.

United Nations. 2010. Di cư trong nước và phát triển kinh tế-xã hội ơt Việt Nam. Hà Nội: UNDP Việt Nam.

Vietnam General Statistic Office. 2011, "Migration and Urbanization in Vietnam: Patterns, Trends and Differentials": General Statistic Office. Retrieved 20 January, 2015 (http://vietnam.unfpa.org/webdav/site/vietnam/shared/Census%20publications/7_Monograph-Migration-Urbanization.pdf).
DOI: http://dx.doi.org/10.1172/vjossh.v1i3.26

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


=====================================================

TẠP CHÍ KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Đại học Quốc gia Hà Nội

ISSN 2354-1172