Mối quan hệ giữa Cương lĩnh chính trị đầu tiên và Luận cương chính trị tháng 10/1930 - nhìn từ góc độ Lịch sử sử học

Hồ Thị Liên Hương

Abstract


Trong các bản Cương lĩnh cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, có hai bản Cương lĩnh ra đời năm 1930 là Cương lĩnh chính trị đầu tiên và Luận cương chính trị tháng 10/1930. Dưới góc độ lịch sử sử học, bài viết bước đầu phác thảo những nhận thức về mối liên hệ giữa hai bản Cương lĩnh chính trị của các nhà nghiên cứu Việt Nam. Từ đó, rút ra những nội dung nghiên cứu đã thống nhất, những quan điểm còn tranh luận, đồng thời đưa ra một vài nhận xét và bàn luận.

Ngày nhận 28/11/2017; ngày chỉnh sửa 15/12/2017; ngày chấp nhận đăng 28/12/2017


Keywords


Cương lĩnh chính trị đầu tiên; Luận cương tháng 10/1930; Cương lĩnh; Đảng Cộng sản Việt Nam; Đảng Cộng sản Đông Dương.

Full Text:

 Subscribers Only

References


Bộ Giáo dục và Đào tạo. 2017. Giáo trình Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Hà Nội: Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia.

Bùi Đình Thanh. 2000. “70 năm chiến đấu và chiến thắng của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh (3/2/1930 - 3/2/2000)”. Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử. Số tháng 1: 7-17.

Đảng Cộng sản Việt Nam. 1999. Văn kiện Đảng toàn tập. Tập 2. Hà Nội: Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia.

Lê Mậu Hãn. 1998. “Tư tưởng chiến lược giải phóng dân tộc theo con đường cách mạng vô sản của Hồ Chí Minh”. Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử. Số 297: 3-8.

Lê Mậu Hãn. 2000. “Cương lĩnh chiến lược cách mạng của Đảng rọi sáng con đường độc lập”. Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử. Số 308: 18-24.

Lê Ngọc. 1992. “Chính cương vắn tắt - một mẫu mực về tinh thần độc lập, tự chủ, sáng tạo”. Tạp chí Lịch sử Đảng. Số tháng 1: 32-35.

Ngô Đăng Tri. 2011. “Chánh cương và Luận cương của Đảng năm 1930, những nội dung chủ yếu và sự thống nhất cơ bản”. Đặc san Thông tin tư liệu. Bảo tàng Hồ Chí Minh. Số tháng 12.

Ngô Đăng Tri. 2012. “Không có sự khác nhau giữa Chánh cương và Luận cương của Đảng năm 1930 (Qua Khảo cứu Văn kiện Đảng toàn tập, tập 2 (1930)” trang 643 - 653, trong sách Sử học Việt Nam trong bối cảnh hội nhập và toàn cầu hóa. Hà Nội: Nhà xuất bản Thế giới.

Ngô Đăng Tri. 2014. “Nhận thức về mối quan hệ giữa Chánh cương và Luận cương chánh trị của Đảng năm 1930”. Hội thảo khoa học kỷ niệm 110 năm ngày sinh TBT Trần Phú. Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hà Tĩnh. Tháng 4/2014.

Nguyễn Thanh Tâm. 2005. “Các Cương lĩnh năm 1930 của Đảng mở đường cho cách mạng Việt Nam”. Tạp chí Lịch sử Đảng. Số tháng 2: 53-56.

Phan Ngọc Liên. 2005. “Những luận điểm thống nhất và khác biệt giữa Chánh cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt và Luận cương chánh trị”. Tr45-54. Trong sách 75 năm Đảng Cộng sản Việt Nam (1930-2005). Hà Nội: Nhà xuất bản Lý luận chính trị.

Song Thành. 2004. “Đồng chí Trần Phú với việc vận dụng nghị quyết Đại hội VI Quốc tế Cộng sản vào cách mạng Đông Dương”. Tạp chí Lịch sử Đảng. Số tháng 4: 34-40.

Trình Mưu. 2004. Trần Phú - Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng - Một tấm gương bất diệt. Hà Nội: Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia.

V.I.Lênin. 2005. Toàn tập. Hà Nội: Nhà xuất bản Chính trị quốc gia.

Vũ Quang Hiển. 2010. “Đường lối chiến lược giải phóng dân tộc của Đảng trong thời kỳ 1930-1945”. Trang 93 - 111 trong sách Đảng Cộng sản Việt Nam - 80 năm xây dựng và phát triển. Hà Nội: Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia.

Vũ Thọ. 1965. “Từ Đường Kách mệnh đến Luận cương chính trị của Đảng Cộng sản Đông Dương”. Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử 72:14-19.
DOI: http://dx.doi.org/10.1172/vjossh.v3i2b.320

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


=====================================================

TẠP CHÍ KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Đại học Quốc gia Hà Nội

ISSN 2354-1172