Một số vấn đề có ý nghĩa phương pháp luận nghiên cứu vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với quản lý phát triển xã hội ở Việt Nam thời kỳ Đổi mới

Đinh Xuân Lý

Abstract


Bài viết góp phần làm sáng tỏ: 1) Những vấn đề lý luận về sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với quản lý phát triển xã hội. Trong đó, bài viết tập trung phân tích, luận giải những khái niệm, thuật ngữ cơ bản như: sự lãnh đạo của Đảng, nội dung lãnh đạo của Đảng, phương thức lãnh đạo của Đảng, năng lực lãnh đạo của Đảng, hiệu quả lãnh đạo của Đảng, cách tiếp cận đánh giá vai trò lãnh đạo của Đảng đối với quản lý phát triển xã hội; 2) Một số vấn đề về nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng đối với quản lý phát triển xã hội Việt Nam trong điều kiện kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế như: hệ tiêu chí đánh giá vai trò lãnh đạo của Đảng đối với quản lý phát triển xã hội; hệ quan điểm, phương hướng và giải pháp nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng đối với quản lý phát triển xã hội ở Việt Nam trong điều kiện kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế; những xu hướng chính tác động, chi phối đến vai trò lãnh đạo của Đảng đối với quản lý phát triển xã hội trong giai đoạn hiện nay.

Ngày nhận 13/8/2017; ngày chỉnh sửa 16/10/2017; ngày chấp nhận đăng 28/2/2018


Keywords


Đảng Cộng sản Việt Nam; vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam; quản lý phát triển xã hội.

Full Text:

 Subscribers Only

References


Đảng Cộng sản Việt Nam. 2011. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI. Hà Nội: Nhà xuất bản Chính trị quốc gia.

Đảng Cộng sản Việt Nam. 2016. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII. Hà Nôi: Văn phòng Trung ương Đảng.

Quốc hội. 1980. “Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam” Cổng thông tin điện tử Bộ tư pháp

(http://moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx?itemid=1536). Truy cập tháng 3 năm 2018.

Vũ Hữu Ngoạn (Chủ biên), Ngô Văn Dụ, Phạm Hữu Tiến, Phạm Anh Tuấn. 2001. Tìm hiểu một số khái niệm trong văn kiện đại hội IX của Đảng. Hà Nội: Nhà xuất bản Chính trị quốc gia.

Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Hà Nội: Hà Nội: Nhà xuất bản Chính trị quốc gia.
DOI: http://dx.doi.org/10.1172/vjossh.v4i1.331

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


=====================================================

TẠP CHÍ KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Đại học Quốc gia Hà Nội

ISSN 2354-1172