Chất lượng sinh hoạt lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh từ năm 2005 đến năm 2015

Lê Thị Hồng Thuận

Abstract


Chất lượng sinh hoạt lãnh đạo là một nội dung quan trọng trong sinh hoạt đảng góp phần vào sự phát triển của Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh về mọi mặt trong 10 năm từ 2005 đến 2015. Phạm vi bài viết phân tích chất lượng sinh hoạt lãnh đạo của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh thể hiện trong việc đưa ra chủ trương chính sách, chỉ đạo thực hiện và kiểm tra việc thực hiện cũng như tổng kết, bổ sung chủ trương, chính sách. Qua đó, bài viết đánh giá được kết quả chất lượng thực hiện, hạn chế, nguyên nhân và rút ra những kinh nghiệm từ quá trình thực hiện vai trò lãnh đạo của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh.

Ngày nhận 30/8/2018; ngày chỉnh sửa 25/9/2018; ngày chấp nhận đăng 10/10/2018


Keywords


Chất lượng sinh hoạt lãnh đạo; Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh; từ năm 2005 đến năm 2015.

Full Text:

 Subscribers Only

References


Ban Bí thư Trung ương Đảng. 2012. Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 07/06/2012 “Về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”. Hà Nội.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh. 2014. Kế hoạch số 83-KH/TU ngày 12/3/2014. Quảng Ninh.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh. 2015. Nghị quyết số 19-NQ/TU ngày 03/3/2015. Quảng Ninh.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. 2007. Chỉ thị số 10 của Bộ chính trị“Về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”. Hà Nội.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. 2007. Nghị quyết 15-NQ/TW tại Hội nghị Trung ương 5 (khóa X) “Về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị”. Hà Nội.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. 2008. Nghị quyết số 22-NQ/TW (khóa X) về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên”. Hà Nội.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. 2011. Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ngày 14/05/2011. Hà Nội.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. 2012. Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Hà Nội.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. 2012. Nghị quyết “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” (Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 16-01-2012). Hà Nội.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. 2014. Kết luận số 151-TB/TW ngày 24/01/2014 của Bộ Chính trị về kết quả kiểm tra việc tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Hà Nội.

Ban Tổ chức Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. 2007. Hướng dẫn số 05-HD/BTCTW ngày 25/05/2007 về “Nội dung sinh hoạt chi bộ trong các loại hình tổ chức cơ sở đảng”. Hà Nội.

Ban Tổ chức Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. 2012. Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW ngày 02/3/2012 về “Nội dung sinh hoạt chi bộ trong các loại hình tổ chức cơ sở đảng”. Hà Nội.

Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh. 2005. Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII. Hạ Long.

Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh. 2010. Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII. Hạ Long.

Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh. 2015. Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV. Hạ Long.

Đảng Cộng sản Việt Nam. 2006. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X. Hà Nội: Nhà xuất bản Chính trị quốc gia.

Đảng Cộng sản Việt Nam. 2011a. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI. Hà Nội: Nhà xuất bản Chính trị quốc gia.

Đảng Cộng sản Việt Nam. 2011b. Quy định thi hành Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam. Hà Nội: Nhà xuất bản Chính trị - Hành chính.

Đức Lượng. 2007. Về đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng. Hà Nội: Nhà xuất bản Chính trị quốc gia.

Tỉnh ủy Quảng Ninh. 2008. Chương trình hành động số 18-CTr/TU ngày 16/4. Hạ Long.

Tỉnh ủy Quảng Ninh. 2012. Báo cáo số 70-BC/TU ngày 02/05. Hạ Long.

Tỉnh ủy Quảng Ninh. 2013. Báo cáo số 196-BC/TU. Hạ Long.

Tỉnh ủy Quảng Ninh. 2015. Đề án nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Hạ Long.

Viện xây dựng đảng - Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. 2004. Giáo trình Xây dựng Đảng (dùng cho hệ cao cấp lý luận). Hà Nội: Nhà xuất bản Chính trị quốc gia.
DOI: http://dx.doi.org/10.1172/vjossh.v4i1b.384

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


=====================================================

TẠP CHÍ KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Đại học Quốc gia Hà Nội

ISSN 2354-1172