Một số vấn đề trong lĩnh vực Bảo hiểm xã hội tự nguyện cho người lao động tại quận Tây Hồ, Hà Nội

Nguyễn Thị Tuyết Nga

Abstract


Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là chính sách của Đảng và Nhà nước, có hiệu lực từ tháng 01/2008 với mục tiêu hướng tới đời sống ổn định cho đại bộ phận người lao động không nằm trong nhóm tham gia BHXH bắt buộc, tạo sự bình đẳng về BHXH giữa những người lao động làm việc ở các khu vực kinh tế khác nhau. Sau 10 năm triển khai, tình hình thực hiện chế độ, chính sách, quy định của pháp luật về BHXH tự nguyện đã có nhiều chuyển biến tích cực, tuy nhiên, tỷ lệ lao động tham gia BHXH tự nguyện vẫn ở mức thấp. Trên cơ sở tìm hiểu thực trạng người lao động tham gia BHXH tự nguyện tại 3 phường Phú Thượng, Tứ Liên và Xuân La, quận Tây Hồ thành phố Hà Nội, bài viết đề xuất một vài giải pháp nhằm gia tăng đối tượng tham gia BHXH tự nguyện trên địa bàn quận.

Ngày nhận 10/9/2018; ngày chỉnh sửa 25/9/2018; ngày chấp nhận đăng 10/10/2018


Keywords


Bảo hiểm xã hội tự nguyện; người lao động; an sinh xã hội.

Full Text:

 Subscribers Only

References


Ban Chấp hành Trung ương. 2018. Nghị quyết hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành TW khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội, số 28-NQTW, ngày 23 tháng 5 năm 2018. (https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bao-hiem/Nghi-quyet-28-NQ-TW-2018-cai-cach-chinh-sach-bao-hiem-xa-hoi-382542.aspx). Truy cập tháng 6/2018

Chính phủ. 2015. Nghị định số 134 /2015/NĐ-CP ngày 29 tháng 12 năm 2015- Quy định một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về BHXH tự nguyện (https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bao-hiem/Nghi-dinh-134-2015-ND-CP-huong-dan-Luat-Bao-hiem-xa-hoi-ve-bao-hiem-xa-hoi-tu-nguyen-280020.aspx). Truy cập tháng 10/2018

Chính phủ. 2018. Báo cáo tình hình thực hiện chính sách, chế độ Bảo hiểm xã hội, quản lý và sử dụng quỹ bảo hiểm xã hội năm 2017, số 166/BC-CP, ngày 10 tháng 5 năm 2018.

Mai Thị Dung. 2016. “Lý thuyết bất đối xứng thông tin trong lĩnh vực BHXH”. Tạp chí Bảo hiểm xã hội kỳ 02, tháng 05/2016.

Hoàng Bích Hồng, Mai Thị Hường, Tô Thị Hồng. 2017. “Các nhân tố ảnh hưởng việc tham gia BHXH của người lao động khu vực phi chính thức”. Tạp chí Bảo hiểm xã hội kỳ 02, tháng 03/2017.

Hoàng Mộc Lan. 2011.”Đời sống tinh thần của người cao tuổi ở Việt Nam hiện nay”, www.vnu.edu.vn. Truy cập tháng 11/2016.

Ngân hàng Thế giới. 2012. Việt Nam: Phát triển một hệ thống xã hội hiện đại- Những thách thức hiện tại và các phương án lựa chọn cho cải cách trong tương lai.

Phạm Thị Lan Phương. 2015. "Phát triển Bảo hiểm xã hội tự nguyện của người nông dân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc". Luận án tiến sĩ bảo vệ tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

Ủy ban nhân dân phường Xuân La, Tứ Liên, Phú Thượng. 2018. Báo cáo thống kê cơ bản.
DOI: http://dx.doi.org/10.1172/vjossh.v4i1b.386

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


=====================================================

TẠP CHÍ KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Đại học Quốc gia Hà Nội

ISSN 2354-1172