Thực trạng giáo dục đại học ngoài công lập trong bối cảnh xã hội hóa giáo dục đại học ở Việt Nam

Tạ Thị Bích Ngọc

Abstract


Tại Việt Nam, xã hội hóa (XHH) giáo dục đại học (GDĐH) là một chủ trương lớn, phù hợp với sự phát triển của xã hội hiện đại. Đây là tổng thể quá trình huy động, tiếp nhận và quản lý hiệu quả sự tham gia của toàn xã hội trên nhiều phương diện khác nhau nhằm nâng cao hiệu quả GDĐH. Phát triển GDĐH ngoài công lập (NCL) là một biểu hiện dễ nhận thấy của XHH GDĐH ở Việt Nam. Bài viết này tập trung phân tích thực trạng việc phát triển GDĐH NCL ở Việt Nam dưới góc độ quản lý nhà nước trong tổng thể các hoạt động XHH GDĐH ở Việt Nam hiện nay và đề xuất các giải pháp để tăng cường hoạt động này trong thời gian tới vì mục tiêu nâng cao chất lượng GDĐH.

Ngày nhận 27/7/2018; ngày chỉnh sửa 30/8/2018; ngày chấp nhận đăng 10/10/2018


Keywords


giáo dục đại học; giáo dục đại học ngoài công lập; đại học dân lập; đại học tư thục; xã hội hóa giáo dục đại học.

Full Text:

 Subscribers Only

References


Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khóa VII số 04-NQ/HNTW ngày 14/1/1993 về tiếp tục đổi mới sự nghiệp GD&ĐT.

Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. 1998. Luật Giáo dục 1998.

Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Luật Giáo dục 2005.

Vietnamnet. 2011. "Dân lập: Kiêu hãnh và định kiến" (http://vietnamnet.vn/vn/giao-duc/dan-lap-kieu-hanh-va-dinh-kien-44701.html), truy cập 7/2018.

Phạm Thị Ly. 2011. "Xã hội hóa dịch vụ công trong lĩnh vực giáo dục đại học", Tọa đàm “Đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công, đẩy mạnh xã hội hóa dịch vụ công trong lĩnh vực giáo dục” do Trường ĐH Mở Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức ngày 18/3/2011.

Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. 2012. Luật Giáo dục đại học 2012.

Quyết định số 27/2013/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quy định chính sách thu hút, khuyến khích nguồn nhân lực chất lượng cao và sinh viên tốt nghiệp đại học chính quy đến công tác, làm việc tại tỉnh Quảng Ngãi.

Tiền phong. 2017. “Sức khỏe” các trường ĐH ngoài công lập: Èo uột làm sao tăng tốc? https://www.tienphong.vn/giao-duc/suc-khoe-cac-truong-dh-ngoai-cong-lap-eo-uot-lam-sao-tang-toc-1140080.tpo , truy cập 7/2018.

Bộ giáo dục và Đào tạo . 2018. "Thống kê thường niên" (https://www.moet.gov.vn/thong-ke/Pages/thong-ko-giao-duc-dai-hoc.aspx?ItemID=5137), truy cập 7/2018.

Quyết định số 240/TTg của Thủ tướng Chính phủ ra ngày 24/5/1993 ban hành Quy chế Đại học tư thục.

Quyết định số 196/QĐ-TCCB ra ngày 21/1/1994 ban hành Quy chế tạm thời trường đại học dân lập đã tạo ra hành lang pháp lý quan trọng, dẫn tới sự hình thành liên tiếp 06 trường đại học dân lập đầu tiên ở Việt Nam trong giai đoạn từ 7/1994 đến 8/1995.

Quyết định số 04/QĐ-TCCB của Bộ GD&ĐT ra ngày 3/1/1994 ban hành Quy chế tạm thời trường đại học bán công.

Nghị quyết 05/2005/NQ-CP ngày 18/4/2005 của Chính phủ về đẩy mạnh XHH các hoạt động giáo dục, y tế, văn hóa và thể dục thể thao cũng nêu chỉ tiêu định hướng đến năm 2010 của người học đại học cao đẳng đạt khoảng 40%.

Quyết định số 73/2005/QĐ-TTG ngày 06/04/2005 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 37/2004/QH11 khoá XI kỳ họp thứ sáu của Quốc hội về giáo dục.

Quyết định số 122/2006/QĐ-TTg ngày 29/5/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển loại hình trường đại học dân lập sang loại hình trường đại học tư thục.

Quyết định số 121/2007/QĐ-TTG ngày 27/07/2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch mạng lưới các trường đại học và cao đẳng giai đoạn 2006 - 2020.

Quyết định số 61/2009/QĐ-TTg ngày 17/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ. Nội dung, trình tự, thủ tục chuyển đổi loại hình trường đại học dân lập sang loại hình trường đại học tư thục được thực hiện theo Thông tư số 20/2010/TT-BGDĐT ngày 16/7/2010, và sau này là theo Thông tư 45/2014/TT-BGDĐT ra ngày 17/12/2014.

Nghị định 73/2012/NĐ-CP ra ngày 26/9/2012 quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục.

Quyết định 70/2014/QĐ-TTg ngày 10/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Điều lệ trường đại học

Nghị định 124/2014/NĐ-CP ra ngày 29/12/2014 sửa đổi khoản 6 điều 31 Nghị định 73/2012/NĐ-CP ra ngày 26/9/2012 quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục http://www.lypham.net/?p=678, truy cập 7/2018.
DOI: http://dx.doi.org/10.1172/vjossh.v4i2b.400

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


=====================================================

TẠP CHÍ KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Đại học Quốc gia Hà Nội

ISSN 2354-1172