Một số vai trò cơ bản của hoạt động tín ngưỡng - tôn giáo ở Việt Nam hiện nay và các yếu tố tác động

Trần Thị Phương Anh

Abstract


Nhiều nghiên cứu gần đây cho thấy một thực tế là các hoạt động tín ngưỡng - tôn giáo đóng vai trò quan trọng trong đời sống của con người. Một mặt, những hoạt động này thỏa mãn những nhu cầu tín ngưỡng - tôn giáo của người thực hành, mặt khác, nó giúp giải quyết những vấn đề khó khăn của thực tại và nâng cao đời sống tinh thần của họ như một phần không thể thiếu trong cuộc sống. Bài viết này dựa trên kết quả điều tra của đề tài “Hoạt động tín ngưỡng - tôn giáo trong gia đình Việt Nam hiện nay” được tiến hành bởi Viện Nghiên cứu Tôn giáo vào năm 2016-2017. Qua phân tích các dữ liệu định tính và định lượng, tiếp cận từ quan điểm Chức năng luận trong nghiên cứu tôn giáo, bài viết góp phần làm rõ vai trò của hoạt động tín ngưỡng - tôn giáo ở Việt Nam hiện nay và các yếu tố tác động. Bài viết này do đó đóng góp thêm một góc nhìn về vai trò của tôn giáo ở Việt Nam hiện nay.

Ngày nhận 11/7/2018; ngày chỉnh sửa 28/8/2018; ngày chấp nhận đăng 20/11/2018

DOI: https://doi.org/10.33100/tckhxhnv4.6.TranThiPhuongAnh


Keywords


vai trò; hoạt động tín ngưỡng - tôn giáo; Việt Nam.

Full Text:

 Subscribers Only

References


Hồ Sỹ Quý. 2017. “Hạnh phúc trong quan niệm của một số tôn giáo”. Tạp chí Nghiên cứu Gia đình và Giới 2: 28-38.

Lê Ngọc Hùng. 2015. Lịch sử và lý thuyết xã hội học. Hà Nội. Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội.

Lê Thi. 2017. “Giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa tốt đẹp của nhân dân Việt Nam để xây dựng gia đình bền vững và hạnh phúc”. Tạp chí Nghiên cứu Gia đình và Giới 1: 17-24.

Linh Linh. 2017. "Càng phụ thuộc vào mạng xã hội con người càng cô đơn" (https://news.zing.vn/cang-phu-thuoc-vao-mang-xa-hoi-con-nguoi-cang-co-don-post726415.html). Truy cập tháng 8 năm 2018.

Nguyễn Anh Tuấn. 2008. “"Tìm cốt người âm"- hiện tượng tìm mộ bằng ngoại cảm ở Việt Nam thời kỳ Đổi mới”. Trang 259- 284 trong sách Sự biến đổi của tôn giáo tín ngưỡng ở Việt Nam hiện nay, chủ biên Lê Hồng Lý. Hà Nội: Nhà xuất bản Thế giới.

Nguyễn Thị Hiền. 2008. “Nghiên cứu tôn giáo, tín ngưỡng ở Việt Nam đương đại”. Trang 7- 36 trong sách Sự biến đổi của tôn giáo tín ngưỡng ở Việt Nam hiện nay, chủ biên Lê Hồng Lý. Hà Nội: Nhà xuất bản Thế giới.

Nguyễn Thị Hiền.2014. Ma thuật: nhận diện và nghiên cứu trong Nhân học. Tạp chí Nghiên cứu Tôn giáo 10: 20-22.

Nguyễn Thị Minh Ngọc. 2008. “Dịch vụ Phật giáo: Hoạt động mang tính dân gian và là cách thức giải quyết nhu cầu tâm linh tín đồ của Phật giáo Việt Nam đương đại (Nghiên cứu trường hợp Hà Nội)”. Trang 67- 90 trong sách Sự biến đổi của tôn giáo tín ngưỡng ở Việt Nam hiện nay, chủ biên Lê Hồng Lý. Hà Nội: Nhà xuất bản Thế giới.

Trần Lê dịch. 2011. "Công nghệ có làm con người cô đơn hơn?" Ấn phẩm báo khoa học và phát triển Tia sáng (http://tiasang.com.vn/-doi-moi-sang-tao/cong-nghe-co-lam-con-nguoi-co-don-hon-3786 ). Truy cập tháng 8 năm 2018.

Trương Văn Chung. 2016. Tôn giáo mới- Nhận thức và thực tế. Tp Hồ Chí Minh: Nhà xuất bản Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh.

Ý Nhi. 2017. "Lên mạng xã hội càng lâu, cô đơn càng sâu". Người lao động. (https://nld.com.vn/nhip-song-net/len-mang-xa-hoi-cang-lau-co-don-cang-sau-20170307192640858.htm). Truy cập tháng 8 năm 2018.
DOI: http://dx.doi.org/10.1172/vjossh.v4i6.416

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


=====================================================

TẠP CHÍ KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Đại học Quốc gia Hà Nội

ISSN 2354-1172