Nguyên tắc, kết quả và tác động của chính sách đối ngoại Ấn Độ đối với Đông Nam Á giai đoạn 1947-1964

Phùng Thị Thảo

Abstract


Dù phải đối mặt trước nhiều khó khăn trong nước sau ngày độc lập, Ấn Độ luôn dành mối quan tâm lớn đối với Đông Nam Á. Điều này được thể hiện thông qua những quyết sách của Ấn Độ đã triển khai với một số các quốc gia Đông Nam Á (1947-1964). Mục đích chính của bài viết là phân tích chính sách đối ngoại của Ấn Độ đối với một số quốc gia Đông Nam Á (1947-1964) như Indonesia, Việt Nam và Miến Điện, từ đó làm sáng rõ những nguyên tắc, kết quả mà chính sách đối ngoại của Ấn Độ đối với Đông Nam Á (1947-1964) đã đạt được và những tác động của chính sách đối ngoại Ấn Độ mang lại cho các nước Đông Nam Á nói chung, với Việt Nam nói riêng.

Bài viết góp phần đánh giá một cách khách quan và đầy đủ hơn về những quyết sách mà Chính phủ Ấn Độ đã thực hiện với Đông Nam Á giai đoạn 1947-1964 - nền tảng cho mối quan hệ của Ấn Độ đối với Đông Nam Á ở những giai đoạn sau.

Ngày nhận 07/8/2018; ngày chỉnh sửa 21/12/2018; ngày chấp nhận đăng 28/12/2018

https://doi.org/10.33100/tckhxhnv4.3b.PhungThiThao


Keywords


Chính sách đối ngoại Ấn Độ; Đông Nam Á; nguyên tắc; kết quả; tác động.

Full Text:

 Subscribers Only

References


ASEAN. 2016. “The Asean Declaration (Bangkok Declaration, 8 August 1967)”. Cổng thông tin chính thức của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) (https://asean.org/the-asean-declaration-bangkok-declaration-bangkok-8-august-1967). Truy cập ngày 8/7/2017.

Lok Sabha Secretariat. 1959. Foreign Policy of India: Texts of Documents 1947 - 1959, New Delhi: Publication Divisions - GOI, India.

Ministry of Foreign Affairs - Republic of Indonesia. 1955. “Final Communiqué of the Asian-African conference of Bandung”, The Asia-Africa speaks from Bandung: 161-169.

NAM. 2006. “The Non- Aligned Movement: Description and History”, Cổng thông tin chính thức của Tổ chức Phong trào Không liên kết ( http://www.nam.gov.za/background/history.htm). Truy cập ngày 3/7/2015.

SarDesai Damodar Ramaji. 1968. Indian Foreign Policy in Cambodia, Laos, and Vietnam (1947 – 1964), Berkeley & Los Angeles: University of Califiornia Press, USA.

Suryanarayan. 2006. Comdrades in struggle - India and Indonesia revolution, Gwalior: Indian Association for Asian and Pacific Studies, India.

Thakur Ramesh. 1979. “India’s Vietnam Policy (1946-1979)”, Asian Survey 10: 957-976.

Ton That Thien. 1963. India and South East Asia 1947- 1960: A study of India’s Policy towards the South East Asian Countries in the period 1947 – 1960 (Ấn Độ và Đông Nam Á giai đoạn 1947-1960: Nghiên cứu chính sách của Ấn Độ đối với các quốc gia Đông Nam Á giai đoạn 1947-1960). (Ph.D. Thesis, University of Geneve, Librairie Droz, Geneve).

Trần Thị Lý. 2002. Sự điều chỉnh chính sách của Cộng hòa Ấn Độ từ 1991-2000, Hà Nội: Nhà xuất bản Khoa học Xã hội.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


=====================================================

TẠP CHÍ KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Đại học Quốc gia Hà Nội

ISSN 2354-1172