Yêu cầu với sứ mệnh và mục tiêu của giáo dục đại học Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế và Cách mạng công nghiệp 4.0

Phạm Văn Quyết

Abstract


Quá trình toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế sâu rộng và cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 tác động mạnh mẽ đến hệ thống giáo dục đại học - nơi vừa tham gia trực tiếp vào các quá trình và ứng dụng những thành tựu vừa có trách nhiệm cung cấp nguồn nhân lực với đầy đủ kiến thức, kỹ năng, đáp ứng nhu cầu của quá trình hội nhập và Cách mạng khoa học công nghệ. Thông qua các tài liệu thu thập được về vấn đề, bài viết đã phân tích sự ảnh hưởng và những yêu cầu đặt ra của quá trình hội nhập và cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đối với giáo dục và đào tạo, đặc biệt là đối với giáo dục đại học. Từ đó, bài viết đề xuất một số gợi ý cho việc xác định, làm rõ sứ mệnh, mục tiêu của giáo dục đại học Việt Nam trong giai đọan hiện nay. Đó là tiếp nhận và sử dụng hiệu quả những thành tựu của Cách mạng công nghệ và quá trình hội nhập trong việc tổ chức, quản trị đại học; đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao, có chất lượng, đủ khả năng đáp ứng yêu cầu của hội nhập và tiến bộ khoa học công nghệ; đi đầu trong các hoạt động nghiên cứu khoa học, công bố quốc tế và phục vụ cộng đồng; hoàn thiện hệ thống cơ chế chính sách để tạo ra môi trường cạnh tranh bình đẳng; tăng cường trao đổi và học hỏi kinh nghiệm của các đại học tiên tiến thế giới về tổ chức đào tạo và nghiên cứu khoa học, về xây dựng đại học 4.0.

Ngày nhận 12/11/2018; ngày chỉnh sửa 14/01/2019; ngày chấp nhận đăng 20/8/2019

DOI: https://doi.org/10.33100/tckhxhnv5.4.PhamVanQuyet


Keywords


sứ mệnh và mục tiêu của giáo dục đại học; hội nhập quốc tế; Cách mạng công nghiệp 4.0.

Full Text:

 Subscribers Only

References


Bộ Giáo dục và Đào tạo. "Công văn số 1891/BGDĐT-GDĐH, ngày 5/5/2017 về việc đào tạo nguồn nhân lực có khả năng thích ứng với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4".Bộ Ngoại Giao Việt Nam. 2015. "Tích cực, chủ động hội nhập sâu rộng hơn nữa trên các lĩnh vực". Cổng thông tin điện tử Bộ Ngoại giao Việt Nam. (http://www.mofahcm.gov.vn/mofa/nr040807104143). Truy cập tháng 12 năm 2017.

Chung Thị vân Anh. 2017. "Cách mạng công nghiệp 4.0 với giáo dục đại học nói chung và Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu nói riêng". Cổng thông tin điện tử trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu (http://bvu.edu.vn/bvu/-/asset_publisher/1SS24BzdXWeD). Truy cập tháng 3 năm 2018.

Đảng Cộng sản Việt Nam. 2016. "Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng"". Báo điện tử Nhân dân, ngày 24/03/2016 (http://nhandan.com.vn/). Truy cập tháng 3 năm 2018.

Đảng Cộng sản Việt Nam. 2013. "Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (Khóa XI)"Về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng nhu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”. Cổng thông tin điện tử Bộ Giáo dục và Đào tạo (http://www.moet.gov.vn/tintuc/Pages/doi-moi-can-ban-toan-dien-gd-va-dt.aspx?ItemID=3928). Truy cập tháng 3 năm 2018.

Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. 2017. "Hội thảo: Thích ứng công tác đào tạo của Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0". Công thông tin điện tử Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (http://vnu- f.vnuhcm.edu.vn/tin-tuc/”. Truy cập tháng 3 năm 2018.

Hội nghị hợp tác Á - Âu (ASEM). 2017. "Giáo dục sáng tạo và xây dựng nguồn nhân lực". Tạp chí điện tử Lao động và xã hội, tháng 3/2017 (http://laodongxahoi.net/hoi-nghi-asem-ve-giao-duc-sang-tao-va-xay-dung-nguon-nhan-luc-vi-phat-trien-ben-vung-1306244.html). Truy cập tháng 3 năm 2018.

Nhật Hồng. 2016. "Giáo dục đại học đứng trước cuộc cách mạng công nghiệp 4.0". Báo điện tử Dân trí, ngày 22/10 (https://dantri.com.vn/giao-duc-khuyen-hoc/giao-duc-dai-hoc-dung-truoc-cuoc-cach-mang-cong-nghiep-40). Truy cập tháng 12 năm 2017.

Nguyễn Cúc. 2017. "Tác động của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 đối với cơ sở giáo dục đại học ở Việt Nam và gợi ý chính sách cho Việt Nam". Báo điện tử baomoi.com, ngày 27/8. Truy cập tháng 12 năm 2017.

Nguyễn Xuân Phúc. 2017. "Cách mạng công nghiệp 4.0 là cơ hội thực hiện khát vọng phồn vinh của dân tộc". Báo Nhân dân điện tử, ngày 5/12/2017 (http://www.nhandan.com.vn/kinhte/item/34914702-cach-mang-cong-nghiep-4-0-la-co-hoi-thuc-hien-khat-vong-phon-vinh-cua-dan-toc.html). Truy cập tháng 3 năm 2918.

Nguyễn Xuân Thu. 2017. "Giáo dục Việt Nam ở đâu trong cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư?" Báo điện tử Giáo dục Việt Nam, ngày 20 /12 (https://giaoduc.net.vn/giao-duc-24h/giao-duc-viet-nam-o-dau-trong-cuoc-cach-mang-cong-nghiep-lan-thu-tu). Truy cập tháng 3 năm 2018.

Pfeiffer, Sabine. 2017. The Vision of "Industrie 4.0" in the Making—a Case of Future Told, Tamed, and Traded. Nanoethics (2017) 11:107–121. Springerlink.com.

Phan Quang Trung. 2017. "Giáo dục đại học phải làm gì trước thách thức của Cách mạng công nghiệp 4.0?". Báo điện tử Giáo dục Việt Nam, ngày 22/7. Truy cập tháng 3 năm 2018.

Phạm Công Nhất. 2014. "Đổi mới giáo dục đại học theo hướng hội nhập quốc tế ở nước ta hiện nay". Tạp chí Lý luận chính trị 10 (2014):53-58.

Phạm Quốc Trụ. 2011. "Hội nhập quốc tế: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn". Tạp chí điện tử Nghiên cứu Biển Đông, ngày 31/8 (http://www.nghiencuubiendong.vn/toan-cau-hoa-hoi-nhap-kinh-te/2014-hoi-nhap-quoc-te-mot-so-van-de-ly-luan-va-thuc-tien). Truy cập tháng 3/2018.

Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. “Luật Giáo dục đại học-Luật số 08/2012/QH13”. Công báo 473+474 (4/8/2012).

Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. “Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục đại học-Luật số 34/2018/QH14“. Cổng thông tin điện tử LuatVietnam (https://luatvietnam.vn/giao-duc/luat-giao-duc-dai-hoc-sua-doi-nam-2018-169346-d1.html). Truy cập ngày 23/9/2019.

Schwab, Klaus. 2016. "The Fourth Industrial Revolution". World Economic Forum (www.weforum.org). Truy cập tháng 3/2018.

Trần Thị Bảo Khanh. 2014. "Phát triển giáo dục đại học ở Việt Nam trong hội nhập quốc tế". Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam 83:76-83.

Trường Đại học Nguyễn Tất Thành. 2017. Hội thảo: "Hệ sinh thái Đại học đổi mới sáng tạo trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0". Công thông tin điện tử Trường Đại học Nguyễn Tất Thành (http://ictnews.vn/cntt/cach-mang-40/giao-duc-dai-hoc-trong-cach-mang-cong-nghiep-4-0-can-di-theo-dinh-huong-khoi-nghiep-161840.ict). Truy cập tháng 3/2018.

Uỷ ban Văn hoá - Giáo dục - Thanh, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội và Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. 2018. "Hội thảo khoa học quốc tế: Giáo dục đại học Việt Nam: Chuẩn hoá và Hội nhập quốc tế". Cổng thông tin điện tử Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (https://vnuhcm.edu.vn/tin-tuc_32346864/vec-2018-giao-duc-dai-hoc-chuan-hoa-va-hoi-nhap-quoc-te). Truy cập tháng 8 năm 2018.
DOI: http://dx.doi.org/10.1172/vjossh.v5i4.488

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


=====================================================

TẠP CHÍ KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Đại học Quốc gia Hà Nội

ISSN 2354-1172