Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh thực hiện nâng cao chất lượng sinh hoạt tự phê bình và phê bình trong các tổ chức cơ sở đảng từ năm 2005 đến năm 2015

Lê Thị Hồng Thuận

Abstract


Chất lượng sinh hoạt tự phê bình và phê bình trong các tổ chức cơ sở đảng là một nhân tố quan trọng góp phần làm nên những thành tựu mà Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện trong 10 năm (2005-2015). Bài viết phân tích nội dung sinh hoạt tổ chức cơ sở đảng của Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh theo nghĩa rộng để thấy được vai trò quan trọng của sinh hoạt đảng về tự phê bình và phê bình trong nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng. Qua đó, bài viết đánh giá được kết quả thực hiện, hạn chế, nguyên nhân và rút ra những kinh nghiệm từ quá trình thực hiện nâng cao chất lượng sinh hoạt tự phê bình và phê bình của Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh.

 


Keywords


sinh hoạt đảng; Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh; từ năm 2005 đến năm 2015; tự phê bình và phê bình

References


Ban Bí thư Trung ương. 2007. Chỉ thị số 10-CT/TW về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, Lưu trữ tại Văn phòng Trung ương Đảng. Hà Nội.

Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh. 2010. Lịch sử Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh. tập IV. Quảng Ninh.

Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh. 2014. Kế hoạch số 83-KH/TU ngày 12/3/2014. Lưu trữ tại Văn phòng Tỉnh ủy. Quảng Ninh.

Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh. 2015. Nghị quyết số 19-NQ/TU ngày 03/3/2015 về “Đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của đảng bộ và tiếp tục tinh giản bộ máy, biên chế”. Lưu trữ tại Văn phòng Tỉnh ủy. Quảng Ninh.

Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. 2008. Nghị quyết số 22-NQ/TW (khóa X) về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên”. Hà Nội.

Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. 2012. Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 16/01/2012 về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” tại Hội nghị lần thứ tư của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI). Lưu trữ tại Văn phòng Trung ương Đảng. Hà Nội

Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. 2013. Kết luận số 64-KL/TW hội nghị lần thứ 7 BCHTW khóa XI về Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở. Lưu trữ tại Văn phòng Trung ương Đảng. Hà Nội.

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Quảng Ninh. 2012. Kế hoạch số 23/KH-TU (04/2012) thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khoá XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Lưu trữ tại Văn phòng Tỉnh ủy. Quảng Ninh.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh. 2013. Chỉ thị số 18-CT/TU ngày 21/3/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Lưu trữ tại Văn phòng Tỉnh ủy. Quảng Ninh

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh. 2014a. Thông báo Kết luận số 151-TB/TW ngày 24/01/2014 của Bộ Chính trị về kết quả kiểm tra việc tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Lưu trữ tại Văn phòng Tỉnh ủy. Quảng Ninh.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh. 2014b. Chỉ thị số 25-CT/TU (28/02/2014) về việc triển khai thực hiện Kết luận số 64-KL/TW ngày 28/05/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI và Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 05/12/2013 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về nội dung "đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng; tinh giản bộ máy, biên chế". Lưu trữ tại Văn phòng Tỉnh ủy. Quảng Ninh

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh. 2014c. Chỉ thị số 29-CT/TU ngày 18/7/2014 “về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng chống tham nhũng”. Lưu trữ tại Văn phòng Tỉnh ủy. Quảng Ninh.

Bộ Chính trị. 2000. Quy định số 76-QĐ/TW ngày 15/6/2000 về việc đảng viên đang công tác ở các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp thường xuyên giữ mối liên hệ với chi ủy, đảng ủy cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú. Lưu trữ tại Văn phòng Trung ương Đảng. Hà Nội.

Bộ Chính trị. 2011. Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương Đạo đức Hồ Chí Minh”. Lưu trữ tại Văn phòng Trung ương Đảng. Hà Nội.

Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh. 2005. Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII. Hạ Long.

Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh. 2010. Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII. Hạ Long.

Đảng Cộng sản Việt Nam. 2006. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X. Hà Nội: Nhà xuất bản Chính trị quốc gia.

Đảng Cộng sản Việt Nam. 2011. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI. Hà Nội: Nhà xuất bản Chính trị quốc gia.

Đức Lượng. 2007. Về đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng. Hà Nội: Nhà xuất bản Chính trị quốc gia.

Hồ Chí Minh. 1995. Toàn tập. Tập 5. Hà Nội: Nhà xuất bản Chính trị quốc gia.

Tỉnh ủy Quảng Ninh. 2008. Chương trình hành động số 18-CTr/TU (16/4/2008) thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa X) về “nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên”. Lưu trữ tại Văn phòng Tỉnh ủy. Hạ Long.

Tỉnh ủy Quảng Ninh. 2012. Báo cáo số 70-BC/TU thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Lưu trữ tại Văn phòng Tỉnh ủy. Quảng Ninh.

Tỉnh ủy Quảng Ninh. 2013a. Báo cáo số 196-BC/TU (2013) sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 02/02/2008 của Ban chấp hành Trung ương (khóa X) về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên”. Lưu trữ tại Văn phòng Tỉnh ủy. Quảng Ninh.

Tỉnh ủy Quảng Ninh. 2013b. Nghị quyết 08-NQ/TU ngày 15/7/2013 “một số nhiệm vụ, giải pháp ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên”. Lưu trữ tại Văn phòng Tỉnh ủy. Quảng Ninh.

Tỉnh ủy Quảng Ninh. 2014. Báo cáo số 346-BC/TU ngày 30/10/2014 Về kết quả 03 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và xin ý kiến về Đề án ”Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu; đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng và tinh giản bộ máy biên chế tỉnh Quảng Ninh”. Lưu trữ tại Văn phòng Tỉnh ủy. Quảng Ninh.

Tỉnh ủy Quảng Ninh. 2015a. Đề án nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Lưu trữ tại Văn phòng Tỉnh ủy. Quảng Ninh.

Tỉnh ủy Quảng Ninh. 2015b. Báo cáo số 451-BC/TU (01/10/2015) tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Lưu trữ tại Văn phòng Tỉnh ủy. Quảng Ninh.

Tỉnh ủy Quảng Ninh. 2015c. Báo cáo số 429-BC/TU ngày 04/8/2015 Tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Lưu trữ tại Văn phòng Tỉnh ủy. Quảng Ninh.
DOI: http://dx.doi.org/10.1172/vjossh.v5i2b.516

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


=====================================================

TẠP CHÍ KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Đại học Quốc gia Hà Nội

ISSN 2354-1172