Tư tưởng của Các Mác về an sinh xã hội trong tác phẩm Phê phán Cương lĩnh Gô-ta và ý nghĩa đối với Việt Nam hiện nay

Phan Thị Hoàng Mai

Abstract


Tư tưởng về an sinh xã hội và phúc lợi xã hội đã được Các Mác đề cập tới từ rất sớm, khi ông bàn về mô hình chế độ mới - xã hội chủ nghĩa, cộng sản chủ nghĩa, dù trong các tác phẩm của mình, ông chưa bao giờ dùng trực tiếp các thuật ngữ an sinh xã hội. Trên cơ sở làm rõ những luận điểm của Mác về phân phối công bằng trong tác phẩm Phê phán Cương lĩnh Gô-ta (1875), bài viết chỉ ra những tư tưởng liên quan đến nội dung của an sinh xã hội mà ngày nay thường quy vào ba chức năng cơ bản của hệ thống an sinh xã hội ở các quốc gia, đó là: phòng ngừa rủi ro, giảm thiểu rủi ro và khắc phục rủi ro cho mọi công dân của mỗi nước. Từ đó, tác giả phân tích ý nghĩa thời đại trong những tư tưởng định hướng của Mác về an sinh xã hội, nhất là với quá trình xây dựng hệ thống an sinh xã hội ở một nước đi lên chủ nghĩa xã hội như Việt Nam.

Ngày nhận 26/10/2020; ngày chỉnh sửa 15/11/2020; ngày chấp nhận đăng


Keywords


an sinh xã hội; phúc lợi xã hội; phân phối công bằng; chủ nghĩa Mác - Lênin.

References


Mác Các, Ăng-ghen Phriđơrich. 1995a. Toàn tập, tập 19. Hà Nội: Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật.

Mác Các, Ăng-ghen Phriđơrich. 1995b. Toàn tập, tập 22. Hà Nội: Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật.

Đảng Cộng sản Việt Nam. 1987. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI. Hà Nội: Nhà xuất bản Sự thật.

Đảng Cộng sản Việt Nam. 2001. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX. Hà Nội: Nhà xuất bản Chính trị quốc gia.

Đảng Cộng sản Việt Nam. 2016. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII. Hà Nội: Nhà xuất bản Chính trị quốc gia.Nguyễn Hải Hữu (chủ biên). 2012. Giáo trình nhập môn an sinh xã hội. Hà Nội: Nhà xuất bản Lao động - Xã hội.

Mai Ngọc Cường (chủ biên). 2009. Xây dựng và hoàn thiện hệ thống chính sách an sinh xã hội ở Việt Nam. Hà Nội: Nhà xuất bản Chính trị quốc gia.

Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. 1946. “Hiến pháp năm 1946”. Cổng thông tin điện tử Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

(http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=5803). Truy cập tháng 9 năm 2020.

Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. 1980. “Hiến pháp năm 1980”. Cổng thông tin điện tử Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=154). Truy cập tháng 9 năm 2020.
DOI: http://dx.doi.org/10.1172/vjossh.v6i1b.604

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


=====================================================

TẠP CHÍ KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Đại học Quốc gia Hà Nội

ISSN 2354-1172