Viện trợ giáo dục của Hoa Kỳ cho Chính phủ Việt Nam Cộng hòa (1955-1975)

Tống Thị Tân, Võ Văn Sen

Abstract


Quan hệ giữa Chính phủ Việt Nam Cộng hòa và Hoa Kỳ trở nên mật thiết khi Hoa Kỳ tiến hành cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam (1955-1975). Bên cạnh viện trợ kinh tế, quân sự, Hoa Kỳ còn viện trợ giáo dục cho Chính phủ Việt Nam Cộng hòa. Bài viết trình bày viện trợ giáo dục của Hoa Kỳ cho Việt Nam Cộng hòa giai đoạn 1955-1975 về lĩnh vực tài chính, cơ sở vật chất; Các phái đoàn cố vấn, chuyên gia; Các chương trình cải tiến giáo dục và bước đầu đưa ra đánh giá, nhận xét.


Keywords


viện trợ giáo dục; Việt Nam Cộng hòa; Hoa Kỳ.

References


Aikman Arthur Loran. 1970. Progress in Education: Vietnam. Peabody Journal of Education 48 (Oct.1970).

Byron Michael C. 1990. An Historical Study of USAID/Ohio University’s Teacher Education Project in the Republic of Vietnam 1962-1972. Dissertation (luận án): Ohio University.

Doan Viet Hoat. 1971. The development of modern higher education in Vietnam: a focus on culture and social-political forces. PhD dissertation (Luận án tiến sĩ), The Floria State University.

Do Ba Khe. 1995. The Difficult Path Toward an Integrated University and Community College System in Vietnam (East Asia Higher Education: Traditions and Transformations). Oxford: Pergamon.

Green Charles B. 1976. Some Current Observations, General Information and Data on Higher Education in Vietnam: 1971-1973 (Báo cáo về giáo dục đại học Việt Nam), (Saigon: UASID, 1976).

Hering, George Cyril 2004. Cuộc chiến tranh dài ngày nhất của nước Mỹ. Hà Nội: Nhà xuất bản Công an Nhân dân.

Hoshall C. Earle. 1971. Higher education in Vietnam:1967-1971 (Báo cáo về giáo dục đại học Việt Nam), (Saigon: USAID, 1971).

Ngô Minh Oanh (chủ biên), Hồ Sỹ Anh, Nguyễn Ngọc Tài và Nguyễn Thị Phú. 2018. Giáo dục phổ thông miền Nam (1954-1975). Thành phố Hồ Chí Minh: Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh.

Nguyễn Khắc Viện, Phong Hien. 1982. American neo-colonialism in South Vietnam (1954-1975). No 69. Xunhasaba.

Nguyễn Thanh Liêm. 2006. Giáo dục ở miền Nam tự do trước 1975 (Education in South Vietnam before 1975). California: Lê Văn Duyệt Foundation.

Nguyen Van Canh. 1983. Vietnam Under Communism, 1975-1982. Stanford, California: Hoover Institution of Stanford University.

Pentagon-Department of Defense: United States – Vietnam Relations 1945-1967: Part IV. A. 3. Evolution of the War. U.S. and France’s Withdrawal from Vietnam, 1954-56. Gravel Edition, Boston: Beacon Press, 1971. [Part IV. A. 3.] Evolution of the War. U.S. and France's Withdrawal from Vietnam, 1954-56.

Phong Hiền. 1977. Chủ nghĩa thực dân mới kiểu Mỹ ở miền Nam Việt Nam: Khía cạnh tư tưởng và văn hóa, 1954-1975. Hà Nội: Nhà xuất bản Thông tin Lý luận.

Reich Thomas Charles. 2003). Higher Education in Vietnam: United States Agency for International Development Contract in Education. Wisconsin State University - Stevens Point and Republic of Vietnam. UWSP.

Spector Ronald Harvey. 1983. Advise and Support: The Early Year 1941-1960, United States Army in Vietnam, Washington, D.C: Center of Military History United States Army, G.P.O.

Trần Văn Chánh. 2014. “Giáo dục miền Nam Việt Nam (1954-1975) trên con đường xây dựng và phát triển”. Tạp chí Nghiên cứu và Phát triển số 7-8 (114-115): 4-52.

United States Agency for International Development. 1969a. Vietnam Office of Education Briefing Materials, 1969. Attachment A.

United States Agency for International Development. 1969b. Vietnam Office of Education Briefing Materials, 1969. Attachment B.

United States Agency for International Development. 1975. U.S. Economic Assistance to South Vietnam, 1954-1975. Washington D.C: Report by Asia Bureau Office of Residual Affairs Vietnam Desk, 1975, Vol. II.

United States Congress. 1950a. Public Law 535, (81st Congress, 1950). Sec.402a.

United States Congress. 1950b. Senate. Committee on Foreign Relations. Act for International Development- First Congress, 2nd Section, (Washington, D.C: G.P.O. 1950).


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


=====================================================

TẠP CHÍ KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Đại học Quốc gia Hà Nội

ISSN 2354-1172