Mối liên hệ giữa việc sử dụng mạng xã hội với kết quả học tập của sinh viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Nguyễn Thái Bá, Phạm Văn Quyết

Abstract


Thông qua kết quả nghiên cứu của các tác giả về vấn đề sử dụng mạng xã hội trong sinh viên cùng kết quả khảo sát xã hội học đối với sinh viên của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2019. Bài viết hướng đến tìm hiểu việc sử dụng mạng xã hội và mối liên hệ của việc sử dụng mạng xã hội đến hoạt động học tập của sinh viên. Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra sinh viên khoa học xã hội và nhân văn đã sử dụng mạng xã hội với thời lượng, tần suất khá lớn và với nhiều mục đích khác nhau, song mục đích chính vẫn là cập nhật tin tức, trò chuyện, giải trí và phục vụ việc học tập. Kết quả nghiên cứu cũng cho thấy đã có mối liên hệ tuyến tính giữa việc sử dụng mạng xã hội với kết quả học tập của sinh viên. Tuy nhiên, chiều hướng và mức độ ảnh hưởng này còn tùy thuộc vào mục đích sử dụng mạng xã hội của họ.  

Ngày nhận 29/7/2021; ngày chỉnh sửa 7/9/2021; ngày chấp nhận đăng 30/10/2021


Keywords


mạng xã hội; sinh viên; kết quả học tập

References


Acheaw Owusu. M, Agatha Gifty Larson. 2015. "Use of Social Media and its Impact on Academic Performance of Tertiary Institution Students: A Study of Students of Koforidua Polytechnic", Journal of Education and Practice 6 (6): 94 - 101.

Bicen Huseyin, Huseyin Uzunboylu. 2013. “The Use of Social Networking Sites in Education: A Case Study of Facebook”. Journal of Universal Computer Science 19 (5): 658 - 671.

Irwin Christopher, Lauren Ball, Ben Desbrow. 2012. “Students’ perceptions of using Facebook as an interactive learning resource at university”. Australasian Journal of Educational Technology 28 (7): 1221 – 1232.

Lê Thị Thanh Hà, Trần Tuấn Anh, Huỳnh Xuân Trí. 2017. “Nghiên cứu về các nhân tố của mạng xã hội tác động đến kết quả học tập của sinh viên trường đại học công nghiệp thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh”. Tạp chí khoa học công nghệ và thực phẩm 11 (2017): 104 - 112.

Liccardi Ilaria, et al. 2007. "The role social networks in students’ learning experiences", [in special issue: Proceeding: ITiCSE-WGR '07 Working Group Reports on ITiCSE on Innovation and Technology in Computer Science Education] ACM SIGCSE bulletin 39 (4): 224 – 237

Nguyễn Thị Hồng Ân, Nguyễn Văn Tuấn. 2017. “Ứng dụng mạng xã hội để hỗ trợ việc tương tác ngoài giảng đường: Một trường hợp nghiên cứu tại Khoa Kinh tế - Quản trị Kinh doanh, Trường Đại học Đà Lạt”. Tạp chí khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội: Nghiên cứu giáo dục 33 (3): 1 – 9.

Posso Alberto. 2016. “Internet Usage and Educational Outcomes Among 15-Year-Old Australian Students”. International Journal of Communication (10): 3851-3876.

Trần Hữu Luyến, Đặng Hoàng Ngân. 2014. "Mạng xã hội: Khái niệm, đặc điểm, tính năng, áp lực và ý nghĩa trong thực tiễn và nghiên cứu". Tạp chí Tâm lý học 7 (184): 18 - 19.

Trần Thị Minh Đức, Bùi Thị Hồng Thái. 2014. “Sử dụng mạng xã hội trong sinh viên Việt Nam”. Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam (8): 50-61.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


=====================================================

TẠP CHÍ KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Đại học Quốc gia Hà Nội

ISSN 2354-1172