Hoạt động đối ngoại của Chính phủ Việt Nam từ năm 2006 đến năm 2016: Chính sách, thực trạng và kinh nghiệm

Phạm Quang Minh, Trần Viết Nghĩa

Abstract


Hoạt động đối ngoại của Chính phủ Việt Nam từ năm 2006 đến năm 2016 diễn ra sôi nổi trên nhiều lĩnh vực và đạt được nhiều thành tựu nổi bật đáng ghi nhận. Những kết quả thu được từ hoạt động đối ngoại một mặt góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng và an ninh, mặt khác, đã nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế. Bài viết này sẽ làm rõ chính sách, thực trạng hoạt động, từ đó rút ra một số kinh nghiệm của Chính phủ Việt Nam trong hoạt động đối ngoại từ năm 2006 đến năm 2016.

Ngày nhận 20/10/2021; ngày chỉnh sửa 15/12/2021; ngày chấp nhận đăng 30/12/2021


Keywords


Đảng Cộng sản Việt Nam; Chính phủ Việt Nam; đối ngoại; thực trạng; kinh nghiệm

References


Catherine Aston. 2012. Lời nói đầu của bà Catherine Aston, Đại diện cấp cao của Liên minh châu Âu, Hiệp định khung về đối tác và hợp tác toàn diện giữa một bên là nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và một bên là Liên minh châu Âu và các quốc gia thành viên. Hà Nội: Luck House Grafics xuất bản. https://eeas.europa.eu/sites/default/files/pca.pdf

Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. 2008. “Báo cáo của Chính phủ về tình hình kinh tế, xã hội năm 2008 và nhiệm vụ năm 2009” (do Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trình bày tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XII, ngày 16 - 10 - 2008)). Nguồn: (http://www.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/noidungchinhsachthanhtuu?articleId=10002300). Truy cập tháng 11 năm 2021.

Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. 2016. Toàn văn Báo cáo của Chính phủ tại kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIII (http://baochinhphu.vn/Tin-noi-bat/Toan-van-Bao-cao-cua-Chinh-phu-tai-ky-hop-thu-11-Quoc-hoi-khoa-XIII/250204.vgp). Truy cập tháng 11 năm 2021.

Cục lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng, Ban Đối ngoại, Số 411-BC/ĐNTƯ, Hà Nội. 2010: Báo cáo Tình hình thế giới, khu vực và công tác đối ngoại 6 tháng đầu năm 2010; Phông số 11; Mục lục số 10; ĐVBQ 3102.

Đảng Cộng sản Việt Nam. 2006a. “Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về các Văn kiện Đại hội X của Đảng” (https://daihoidang.vn/bao-cao-chinh-tri-cua-ban-chap-hanh-trung-uong-dang-khoa-ix-tai-dai-hoi-dai-bieu-toan-quoc-lan-thu-x-cua-dang/471.vnp). Truy cập tháng 11 năm 2021.

Đảng Cộng sản Việt Nam. 2006b. “Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2006-2010 tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng” (https://daihoidang.vn/bao-cao-cua-ban-chap-hanh-trung-uong-dang-khoa-ix-ve-phuong-huong-nhiem-vu-phat-trien-ktxh-5-nam-2006-2010-tai-dai-hoi-dai-bieu-toan-quoc-lan-thu-x-cua-dang/468.vnp). Truy cập tháng 11 năm 2021.

Đảng Cộng sản Việt Nam. 2011. Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011-2020. Hà Nội: Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia.

Đảng Cộng sản Việt Nam. 2015. Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận - thực tiễn qua 30 năm đổi mới (1986-2016). Hà Nội: Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia.

Phạm Bình Minh. 2012. “Lời nói đầu của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh”. Trang 3-4 trong Hiệp định khung về đối tác và hợp tác toàn diện giữa một bên là nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và một bên là Liên minh châu Âu và các quốc gia thành viên. Hà Nội: Luck House Grafics xuất bản (https://eeas.europa.eu/sites/default/files/pca.pdf). Truy cập tháng 11 năm 2021.

Phạm Bình Minh. 2021. “Chiến lược đối ngoại của Việt Nam trong giai đoạn mới”. Trang 236 trong Các chuyên đề bồi dưỡng kiến thức mới cho cán bộ quy hoạch cấp chiến lược khóa XIII của Đảng, Q.3. Hà Nội: Nhà xuất bản Lý luận chính trị.

Phạm Gia Khiêm. 2008a. “Phê chuẩn Hiến chương ASEAN - Bước tiến mới của Việt Nam trong quá trình tham gia ASEAM”. Báo Nhân dân ngày 2/4/2008 nhân sự kiện Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết ký phê chuẩn Hiến chương ASEAN ngày 6/3/2008 (https://nhandan.vn/tin-tuc-su-kien/Việt-Nam-phê-chuẩn-Hiến-chương-ASEAN---bước-tiến-mới-trong-quá-trình-Việt-Nam-tham-gia-ASEAN-491404).

Phạm Gia Khiêm. 2008b. “Trả lời phỏng vấn báo NIKKEI (Nhật Bản) về quan hệ hợp tác kinh tế Việt Nam - Nhật Bản ngày 16/01/2008”. Báo Thế giới và Việt Nam.

Phạm Gia Khiêm. 2010. “Quan hệ Việt Nam - Nga: Những chặng đường lịch sử và tầm cao mới trong thế kỷ XXI”. Báo Thế giới và Việt Nam.

Phạm Gia Khiêm. 2015. “Phát biểu tại Lễ gia nhập WTO”. Trang 380-383 trong Nền Ngoại giao Toàn diện Việt Nam trong thười kỳ hội nhập. Hà Nội: Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia.

Phạm Gia Khiêm. 2015a. “Trả lời phỏng vấn Tạp chí Who’s Who Europa”. Trang 464-466 trong Nền Ngoại giao toàn diện Việt Nam trong thời kỳ hội nhập. Hà Nội: Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật.

Phạm Gia Khiêm. 2015b. “Việt Nam - Hoa Kỳ: đối tác hữu nghị, xây dựng, hợp tác toàn diện hướng tới tương lai”. Trang 199 trong Nền ngoại giao toàn diện Việt Nam trong thời kỳ hội nhập. Hà Nội: Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật.

Trung tâm WTO và Hội nhập. 2013. “Hiệp định đối tác kinh tế giữa Việt Nam và Nhật Bản (VNEPA) (https://trungtamwto.vn/chuyen-de/4649-hiep-dinh-doi-tac-kinh-te-giua-viet-nam-va-nhat-ban-vjepa). Truy cập tháng 11 năm 2021.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


=====================================================

TẠP CHÍ KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Đại học Quốc gia Hà Nội

ISSN 2354-1172