Thực trạng vận dụng quan điểm sư phạm tương tác trong dạy học môn Giáo dục học quân sự ở Trường Đại học Trần Quốc Tuấn

Trần Mậu Chung

Abstract


Sư phạm tương tác là cách tiếp cận về hoạt động dạy, hoạt động học nhấn mạnh sự tác động, ảnh hưởng lẫn nhau giữa ba yếu tố người học, người dạy và môi trường. Vận dụng quan điểm sư phạm tương tác trong dạy môn Giáo dục học quân sự ở Trường Đại học Trần Quốc Tuấn có ý nghĩa rất quan trọng, góp phần đổi mới, nâng cao chất lượng dạy học môn học. Bài báo trình bày thực trạng việc vận dụng quan điểm sư phạm tương tác trong dạy môn Giáo dục học quân sự ở Trường Đại học Trần Quốc Tuấn. Kết quả thu được từ khảo sát là cơ sở đề xuất biện pháp vận dụng quan điểm này vào thực tiễn giảng dạy môn Giáo dục học quân sự ở Trường Đại học Trần Quốc Tuấn hiện nay.

Ngày nhận 30/6/2021; ngày chỉnh sửa 20/12/2021; ngày chấp nhận đăng 31/12/2021


Keywords


quan điểm sư phạm tương tác; thực trạng dạy học; Giáo dục học quân sự; Trường Đại học Trần Quốc Tuấn.

References


Hoàng Phê. 2009. Từ điển Tiếng Việt. Hà Nội: Nhà xuất bản Khoa học xã hội.

Hoàng Trọng, Chu Nguyễn Mộng Ngọc. 2008. Phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS- tập 2. Hà Nội: Nhà xuất bản Hồng Đức.

Jean - Marc Denommé et Madeleine Roy. 2000. Tiến tới một phương pháp sư phạm tương tác. Hà Nội: Nhà xuất bản Thanh Niên.

Jean - Marc Denommé et Madeleine Roy. 2009. Sư phạm tương tác một tiếp cận khoa học thần kinh về học và dạy. Hà Nội: Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội.

Tổng cục Chính trị. 2003. Giáo dục học quân sự. Hà Nội: Nhà xuất bản Quân đội nhân dân.

Trần Mạnh Tường. 2008. Từ điển Anh Việt. Hà Nội: Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội.
DOI: http://dx.doi.org/10.1172/vjossh.v7i3b.890

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


=====================================================

TẠP CHÍ KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Đại học Quốc gia Hà Nội

ISSN 2354-1172