Tăng cường tiếp nhận các nguồn lực phi tài chính nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu của các cơ sở giáo dục đại học ở Việt Nam

Tạ Thị Bích Ngọc

Abstract


Xã hội hóa giáo dục đại học là một chủ trương lớn của đảng và nhà nước, là giải pháp quan trọng đối với việc nâng cao chất lượng giáo dục đại học ở Việt Nam. Đây là tổng thể quá trình huy động, tiếp nhận và quản lý hiệu quả sự tham gia của toàn xã hội trên nhiều phương diện khác nhau nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục đại học. Bài viết này tập trung phân tích việc tiếp nhận các nguồn lực phi tài chính nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu của các cơ sở giáo dục đại học trong tổng thể các hoạt động xã hội hóa giáo dục đại học ở Việt Nam hiện nay, từ đó đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường hoạt động này trong thời gian tới.

Ngày nhận 10/10/2021; ngày chỉnh sửa 20/12/2021; ngày chấp nhận đăng 31/12/2021


Keywords


Việt Nam; giáo dục đại học; xã hội hóa giáo dục đại học; nguồn lực phi tài chính.

References


Ban Chấp hành Trung ương Đảng. 1993. “Nghị quyết số 04-NQ/HNTW ngày 14/01/1993 Hội nghị lần thứ tư (khoá VII) về tiếp tục đổi mới sự nghiệp giáo dục và đào tạo” (https://tulieuvankien.dangcongsan.vn/van-kien-tu-lieu-ve-dang/hoi-nghi-bch-trung-uong/khoa-vii/nghi-quyet-so-04-nqhntw-cua-hoi-nghi-lan-thu-tu-bchtw-dang-khoa-vii-ve-chinh-sach-dan-so-va-ke-hoach-hoa-1128). Truy cập tháng 9/2021.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng. 1996. “Nghị quyết số 02-NQ/HNTW ngày 24/12/1996 Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá VIII) về định hướng chiến lược phát triển giáo dục-đào tạo trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá và nhiệm vụ đến năm 2000” (https://tulieuvankien.dangcongsan.vn/van-kien-tu-lieu-ve-dang/hoi-nghi-bch-trung-uong/khoa-viii/nghi-quyet-so-02-nqhntw-ngay-1671998-hoi-nghi-lan-thu-nam-bchtw-dang-khoa-viii-679). Truy cập tháng 9/2021.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng. 2013. “Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo” (https://moet.gov.vn/tintuc/Pages/doi-moi-can-ban-toan-dien-gd-va-dt.aspx?ItemID=3928). Truy cập tháng 9/2021.

Bộ Giáo dục và Đào tạo. 2011. “Thông tư số 44/2011/TT-BGDĐT ngày 10/10/2011 Ban hành Quy định về chế độ thỉnh giảng trong các cơ sở giáo dục” (http://vbpl.vn/bogiaoducdaotao/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=26980). Truy cập tháng 9/2021.

Bộ Giáo dục và Đào tạo. 2013. “Thông tư số 11/2013/TT-BGDĐT ngày 29/3/2013 Sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về chế độ thỉnh giảng trong các cơ sở giáo dục ban hành kèm theo Thông tư số 44/2011/TT-BGDĐT ngày 10 tháng 10 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo” (http://vbpl.vn/bogiaoducdaotao/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=46230&Keyword=). Truy cập tháng 9/2021.

Bộ Giáo dục và Đào tạo. 2017. “Thông tư số 12/2017/TT-BGDĐT ngày 19/5/2017 quy định về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học” (https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=123137&Keyword=12/2017/TT-BGD%C4%90T). Truy cập tháng 9/2021.

Bộ Giáo dục và Đào tạo. 2017. “Công văn số 4929/BGDĐT- GDĐH ngày 20/10/2017 về việc áp dụng cơ chế đặc thù đào tạo các ngành về du lịch”

(https://moet.gov.vn/giaoducquocdan/giao-duc-dai-hoc/Pages/default.aspx?ItemID=5122). Truy cập tháng 9/2021.

Bộ Giáo dục và Đào tạo. 2017. “Công văn số 5444 /BGDĐT-GDĐH ngày 16/11/2017 về việc áp dụng cơ chế đặc thù đào tạo các ngành thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin trình độ đại học” (https://moet.gov.vn/van-ban/vbdh/Pages/chi-tiet-van-ban.aspx?ItemID=2300). Truy cập tháng 9/2021.

Bộ Giáo dục và Đào tạo - Trung Ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. 2008. Nghị quyết Liên tịch số 12/2008/NQLT-BGDĐT-TWĐTN ra ngày 28/03/2008 về tăng cường công tác giáo dục toàn diện học sinh, sinh viên và xây dựng tổ chức Đoàn, Hội, Đội trong nhà trường giai đoạn 2008-2012”

(http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&mode=detail&document_id=62607). Truy cập tháng 9/2021.

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội. 2017. “Thông tư 29/2017/TT-BLĐTBXH ra ngày 15/12/2017 quy định về liên kết tổ chức thực hiện chương trình đào tạo” (https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=126360&Keyword=29/2017/TT-BL%C4%90TBXH). Truy cập tháng 9/2021.

Chính phủ. 2017. “Nghị quyết 19-2017/NQ-CP ra ngày 06/02/2017 về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020” (http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=509&_page=1&mode=detail&document_id=188180). Truy cập tháng 9/2021.

Mai Hà, Hoàng Văn Tuyên, Đào Thanh Trường. 2015. Doanh nghiệp khoa học và công nghệ. Hà Nội: Nhà xuất bản Khoa học và kỹ thuật.

Nguyễn Hoài Nam, Nguyễn Thu Hà, Nguyễn Thị Sâm, Trần Tú Uyên. 2019. “Kinh nghiệm các nước trong phát triển hợp tác giữa trường đại học và doanh nghiệp". Tạp chí Kinh tế Đối ngoại số 116/2019:72-88.

Minh Ngọc. 2021. “Không xây dựng “university” đúng chất là cản trở để có đại học đẳng cấp thế giới”. Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam (https://giaoduc.net.vn/giao-duc-24h/khong-xay-dung-university-dung-chat-la-can-tro-de-co-dai-hoc-dang-cap-the-gioi-post221316.gd). Truy cập tháng 9/2021.

Đinh Văn Toàn (Chủ biên). 2019. Phát triển doanh nghiệp trong các cơ sở giáo dục đại học: Từ kinh nghiệm quốc tế đến thực tiễn Việt Nam. Hà Nội: Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội.

Đinh Văn Toàn. 2020. “Thúc đẩy mô hình doanh nghiệp trong trường đại học công lập trước bối cảnh tự chủ đại học ở Việt Nam”. Tạp chí Công thương (https://tapchicongthuong.vn/bai-viet/thuc-day-mo-hinh-doanh-nghiep-trong-truong-dai-hoc-cong-lap-truoc-boi-canh-tu-chu-dai-hoc-o-viet-nam-75617.htm). Truy cập tháng 9/2021.

Quốc Hội. 2012. Luật Giáo dục đại học (https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=27706&Keyword=Lu). Truy cập tháng 9/2021.

Quốc Hội. 2018. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học (https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=137459&Keyword=). Truy cập tháng 9/2021.

Trung tâm Truyền thông giáo dục. 2017. “Đẩy mạnh hoạt động khoa học công nghệ trong các cơ sở giáo dục đại học”. Cổng thông tin điện tử Bộ Giáo dục và Đào tạo (https://www.moet.gov.vn/pages/tim-kiem.aspx?ItemID=4946). Truy cập tháng 9/2021.

Trung tâm Truyền thông giáo dục. 2019. “Xây dựng cơ chế chính sách phát triển khoa học công nghệ trong các cơ sở giáo dục đại học”. Cổng thông tin điện tử Bộ Giáo dục và Đào tạo (https://www.moet.gov.vn/pages/tim-kiem.aspx?ItemID=5966). Truy cập tháng 9/2021.
DOI: http://dx.doi.org/10.1172/vjossh.v7i3b.891

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


=====================================================

TẠP CHÍ KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Đại học Quốc gia Hà Nội

ISSN 2354-1172