Hiệu quả của việc ứng dụng nền tảng tương tác online trong quá trình dạy và học tiếng Hàn Quốc online

Dương Quỳnh Thu

Abstract


Học ngoại ngữ là một quá trình đòi hỏi phải có sự tương tác liên tục, khi chuyển từ phương pháp dạy và học truyền thống sang dạy và học online, bên cạnh việc phải điều chỉnh về phương pháp giảng dạy, cần phải áp dụng các nền tảng tương tác online vào quá trình dạy và học online. Kết quả thực hiện khảo sát với đối tượng là sinh viên và giảng viên ở hai cơ sở đào tạo tiếng Hàn Quốc tại Hà Nội cho thấy khi ứng dụng các nền tảng tương tác online vào các tiết học online đã giúp cho tiết học trở nên thú vị hơn. Giảng viên có thể tương tác và nắm bắt tốt hơn tình hình tiếp thu bài giảng của sinh viên. Sinh viên ghi nhớ bài giảng tốt hơn nhờ có sự tương tác với giảng viên, cũng như các bạn trong lớp trên nền tảng tương tác online trong tiết học. Dựa trên các kết quả khảo sát, bài viết muốn nhấn mạnh về việc phải đưa thêm các nền tảng tương tác online nhằm tăng tương tác trong quá trình học tiếng nhiều hơn từ đó tăng thêm hiệu quả trong dạy và học tiếng Hàn Quốc online giúp.

Ngày nhận 07/10/2021; ngày chỉnh sửa 09/11/2021; ngày chấp nhận đăng 18/11/2021


Keywords


dạy học online; dạy ngoại ngữ online; hiệu quả dạy và học tiếng Hàn Quốc online; tương tác online

References


Bùi Quang Dũng, Nguyễn Thị Hoài Phương, Trương Thị Xuân Nhi, 2021. “Một số khó khăn của sinh viên khi học trực tuyến trong bối cảnh đại dịch Covid 19 (Nghiên cứu trường hợp đối với sinh viên ngành Công tác xã hội, trường Đại học Khoa học, Đại học Huế)”. Trường Đại học Huế.

Jeanne Allen, Leonie Rowan & Parlo Singh. 2020. “Teaching and teacher education in the time of Covid-19”. Asia- Pacific Journal of Teacher Education 48:3, 233-236.

Phan Thị Ngọc Thanh, Nguyễn Ngọc Thông, Nguyễn Thị Phương Thảo. 2020. “Cảm nhận của sinh viên chính quy khi trải nghiệm học trực tuyến hoàn toàn trong thời gian phòng chống dịch Covid 19”. Tạp chí Khoa học Đại chọ Mở Thành phố Hồ Chí Minh 15(4): 18-28.

Seongyoun Hong, Yeonjae Ryu. 2020. “Factors affecting college students’ learning outcomes in non Face-to-Face Environment during Covid-19 Pandamic”. Journal of Educational Technology 36(3): 957-989.

김지원, 박영신, 김경이, 양길석. 2021. “Covid-19에 따른 대학 온라인 수업에 대한 교수자와 학습자의 인식 및 경험 분석”. 교육연구 제80집. Pp 33-58, 성신여자대학교 교육문제연구소 (Kim Ji Won, Park Yeong Shin, Kim Kyongee, Yang Gil Seok. 2021. “Phân tích nhận thức và kinh nghiệm của người dạy và người học về các lớp học trực tuyến của trường đại học theo Covid-19”. Tạp chí nghiên cứu giáo dục số 80, trang 33-58, Viện nghiên cứu các vấn đề giáo dục, Trường Đại học nữ sinh Seong Shin. Hàn Quốc).

김형민, 이선영. 2021. “실시간 화상 한국어 수업에서의 상호작용 활성화를 위한 온라인 도구 활용 방안”. 한국화법학회 52, 31-59. (Kim Hyeong Min, Lee Sun Young. 2021. Đề xuất sử dụng các công cụ online để tăng tính tương tác trong các giờ học tiếng Hàn Quốc online. Hiệp hội nghiên cứu hội thoại Hàn Quốc, tập 52, pp 31-59).

박정은. 2021. “한국어교사의 화상교육 경험에 질적 사례연구”. 석사학위논문. 전남대학교 대학원 (Park Jeong Eun.2021. "Nghiên cứu điển hình định tính về kinh nghiệm đào tạo trực tuyến qua video của giảng viên đào tạo tiếng Hàn Quốc". Luận văn thạc sĩ. Trường Đại học Jeong Nam. Hàn Quốc).

유지은. 2020. “온라인 학습에서 자기주도학습능력, 상호작용 및 수업만족도의 구조적 관계”. 기독교교육논총 제63집 Pp 255-28 (Yu Ji Eun. 2020. “Mối quan hệ giữa năng lực tự chủ tự học, tương tác và mức độ hài lòng về lớp học tại các lớp học online”. Tạp chí giáo dục Kito giáo, quyển 63. Trang 255-281).

한진희. 2021. “온라인 실시간 수업에서의 학습자의 수업 만족도 연구”. The Journal of the Convergence on Culture Technology, Vol 8. No 3, pp 173-178. (Han Jin hee. 2021. “Nghiên cứu về mức độ hài lòng của người học đối với các lớp học online”. Tạp chí hội tụ về Công nghệ văn hoá, quyển 8, tập 3, trang 173-178).

Bộ Giáo dục và Đào tạo ra hướng dẫn mới về dạy học trực tiếp. (https://vietnamnet.vn/vn/giao-duc/bo-giao-duc-va-dao-tao-ra-chi-dao-moi-ve-day-hoc-truc-tiep-784995.html). Truy cập 22/10/2021.

Thông tư số 09/2021/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo: Quy định về quản lý và tổ chức dạy học trực tuyến trong cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên. (https://vanban.chinhphu.vn/default.aspx?pageid=27160&docid=203106). Truy cập 22/10/2021.
DOI: http://dx.doi.org/10.1172/vjossh.v7i4b.913

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


=====================================================

TẠP CHÍ KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Đại học Quốc gia Hà Nội

ISSN 2354-1172