Phương án cải thiện sự tương tác giữa giảng viên và sinh viên sơ cấp trong khi học tiếng Hàn Quốc online

Phan Hoàng My Thương

Abstract


Bài nghiên cứu này được thực hiện dựa trên phương pháp phỏng vấn chuyên sâu các sinh viên sơ cấp của Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Hàn Quốc, Đại học Đông Á nhằm làm sáng tỏ những vấn đề về tương tác giữa giảng viên và sinh viên trong lớp học online Tiếng Hàn từ vựng – ngữ pháp, từ đó đưa ra phương án cải thiện những vấn đề này. Dĩ nhiên là để có được tương tác online tốt thì ngoài vai trò quan trọng của giảng viên, cũng cần phải nhấn mạnh đến nỗ lực chung đến từ phía giảng viên và sinh viên trước, trong, sau giờ học online, thông qua cách cả hai vận dụng hệ thống giảng dạy online, phương pháp lớp học đảo ngược vào nhiều hoạt động đa dạng như thế nào. Vì thế, với những giải pháp được đề cập trong nghiên cứu này sẽ góp phần to lớn vào việc hình thành, cải thiện tốt hơn tính tương tác giữa giảng viên và sinh viên trong khi học từ vựng - ngữ pháp tiếng Hàn online.

Ngày nhận 07/10/2021; ngày chỉnh sửa 08/11/2021; ngày chấp nhận đăng 17/11/2021


Keywords


tương tác giữa giảng viên và sinh viên, tương tác online, sinh viên Việt Nam lớp sơ cấp, giờ học Từ vựng và Ngữ pháp tiếng Hàn

References


Cakrawati, L. M. 2017. Students’ perceptions on the use of online learning platforms in EFL classroom. English Language Teaching and Technology Journal. 1(1): 22–30.

Council of Europe. 2020. Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assement. Strasbourg: Council of Europe.

강정림. 2021. 실시간 원격 화상 교육을 통한 한국어 교수 – 학습 방안 연구 – 온라인 상호작용을 중심으로. 계명 대학교 석사 학위 논문. (Kang Jung Lim. 2021. Luận văn thạc sĩ “Nghiên cứu phương án giảng dạy tiếng Hàn video theo thời gian thực – Lấy tương tác online làm trọng tâm. Đại học Keimyung).

김가람. 2021. “비대면 한국어 수업의 상호 작용 특성 연구 – 줌을 활용한 실시간 원격 수업을 대상으로” .한글 학회. 82(2): 519-545. (Kim Ga Ram. 2021. “Nghiên cứu đặc điểm vận dụng tương tác của lớp học tiếng Hàn trực tuyến – Lấy lớp học trực tuyến theo thời gian thực qua Zoom làm đối tượng nghiên cứu”. Tạp chí Hangeul).

김서형. 2019. “한국어 교육에서의 교사 고쳐 말하기와 학습자 반응간의 상관 관계 연구”. 한국언어문화학회. 16(1): 61-96. (Kim Seo Hyun. 2019. “Nghiên cứu mối quan hệ tương quan giữa việc chỉnh sửa cách nói và phản ứng của người học trong lớp học tiếng Hàn”. Tạp chí Ngôn ngữ và Văn hóa Hàn Quốc).

김영민 , 이선영. 2021. “실시간 화상한 국어 수업에서의 상호 작용 활성화를 위한 온라인 도구 활용 방안”. 화법연구. 52: 31-59. (Kim Young Min, Lee Sun Young. “Phương án sử dụng công cụ online để đẩy mạnh tương tác trong lớp học tiếng Hàn trực tuyến theo thời gian thực”. Tạp chí Speech Communication).

김영천. 2016. 질적 연구 방법론 I: Bricoleur. 아카데미프레스. (Kim Young Cheon. 2016. Phương pháp luận nghiên cứu định tính I: Bricoleur Seoul: Nhà xuất bản Academy Press).

노정은 , 임수진 , 안윤숙. 2020. “실시간 온라인 한국어 수업의 환경에서의 교수자 및 학습자 인식에 대한 사례 연구: H 대학교를 중심으로”.국제한국어교육학회. 31(4): 21-53. (Noh Jung Eun, Lim Su Jin, Ahn Yoon Sook. “Nghiên cứu nhận thức của giảng viên và sinh viên trong môi trường lớp học tiếng Hàn online theo thời gian thực: Lấy đại học H làm trọng tâm”. Tạp chí Giáo dục tiếng Hàn Quốc tế).

민경아 , 박서옥. 2020. “실시간 원격 화상 한국어 강의에서의 상호 작용에 대한 학습자와 교사 인식연구. 국제한국언어문화학회. 17(3): 1-36. (Min Kyung Ah, Park Seo Ok. “Nghiên cứu nhận thức của giảng viên và sinh viên về việc vận dụng tương tác trong giờ học tiếng Hàn trực tuyến theo thời gian thực” Tạp chí Ngôn ngữ và Văn hóa Hàn Quốc Quốc tế)

안정민, 한혜민. 2020. “한국어 교사의 교수 실재감 인식 연구 - 온라인 • 오프라인 수업비교를 중심으로”. 한국어교육. 31(4): 139-159. (Ahn Jung Min, Han Hye Min. “Nghiên cứu nhận thức về sự hiện diện của giảng viên tiếng Hàn – Lấy trọng tâm là so sánh giữa giờ học online và offline”. Tạp chí Giáo dục tiếng Hàn)

안정호. 2019. “대중공개온라인강좌(MOOC) 한국어 수업의 상호 작용 양상고찰”. 외국어로서의한국어교육. 53: 77-99. (Ahn Jung Ho. “Nghiên cứu hình thức vận dụng tương tác của lớp học tiếng Hàn trong khóa học trực tuyến công khai (MOOC)”. Tạp chí Giảng dạy tiếng Hàn như một ngoại ngữ).

오선경. 2021. “실시간 온라인 한국어 쓰기 수업의 상호 작용에 대한 외국인 학부생의 인식”. 한국어 문학 국제 학술포럼. 52: 195-228. (Oh Seon Kyung. “ Nhận thức của du học sinh quốc tế bậc đại học về tương tác trong lớp học Viết tiếng Hàn online theo thời gian thực”. Diễn đàn học thuật quốc tế về Ngôn ngữ và Văn học Hàn Quốc).

이주란. 2020. “코로나 19 시기 비대면 한국어 수업의 양상 연구”. 화법연구. 49: 57-87. (Lee Joo Ran. “Nghiên cứu hình thức lớp học tiếng Hàn trực tuyến trong thời kỳ Covid 19” Tạp chí Speech Communication).

장지영. 2020. “실시간 피드백을 활용한 온라인 한국어 쓰기 수업 방안 연구: 과정 중심 쓰기를 중심으로”. 한국리터러시학회. 38: 405-433. (Jang Ji Joung. “Nghiên cứu phương án lớp học Viết Tiếng Hàn có vận dụng phản hồi theo thời gian thực: Tập trung vào viết theo khóa học”. Tạp chí Literacy).

정희연 , 윤지원. 2021. “온라인 동영상 한국어 수업에 대한 교사 인식 조사 연구”. 차세대융합기술학회논문지. 5(1): 124-133. (Jeong Hee Yeon, Yoon Ji Won . “Nghiên cứu điều tra nhận thức giảng viên về lớp học tiếng Hàn video online”. Tạp chí International Next-generation Convergence technology).
DOI: http://dx.doi.org/10.1172/vjossh.v7i4b.916

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


=====================================================

TẠP CHÍ KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Đại học Quốc gia Hà Nội

ISSN 2354-1172