Phong trào Làng mới ở Hàn Quốc và chương trình xây dựng Nông thôn mới ở Việt Nam

Nguyễn Tuấn Anh, Phạm Quang Minh, Lê Thị Mai Trang

Abstract


Tóm tắt: Bài viết này bàn về phong trào làng mới của Hàn Quốc và chương trình xây dựng nông thôn mới ở Việt Nam. Trước hết, chúng tôi sẽ đề cập đến các giai đoạn, phương pháp và kết quả thực hiện phong trào làng mới ở Hàn Quốc và chương trình xây dựng nông thôn mới ở Việt Nam. Nội dung thứ hai của bài viết nhấn mạnh một số điểm đáng lưu ý trong quá trình triển khai phong trào làng mới ở Hàn Quốc để làm cơ sở cho việc nêu lên những hàm ý đối với quá trình xây dựng nông thôn mới ở Việt Nam hiện nay. 

Ngày nhận 14/10/2016; ngày chỉnh sửa 18/10/2016; ngày chấp nhận đăng 23/10/2016


Keywords


Phong trào làng mới; xây dựng nông thôn mới.

Full Text:

 Subscribers Only

References


Asian Development Bank. 2012. "Saemaul Undong Movement in the Republic of Korea: Sharing Knowledge on Community-Driven Development." Mandaluyong City, The Philippines.

(http://www.adb.org/sites/default/files/publication/29881/saemaul-undong-movement-korea.pdf). Truy cập tháng 2 năm 2016.

Ban Chấp hành Trung ương. 2008. Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp.

(http://moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx?itemid=24601). Truy cập tháng 8 năm 2016.

Ban chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. 2010. Kế hoạch triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020. Cổng thông tin điện tử chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới

(http://nongthonmoi.gov.vn/vn/htvb/vbpq/Lists/LawDocument/View_Detail.aspx?ItemID=1294&Page=1). Truy cập tháng 7 năm 2016.

Chang Soo Choe. 2005. "Key Factors to Successful Community Development: The. Korean Experience." Institute of Developing Economies-Japan External Trade Organization (DE-JETRO Discussion Paper No.39).

(http://www.ide.go.jp/English/Publish/Download/Dp/pdf/039.pdf). Truy cập tháng 2 năm 2016.

Do Hyun Han. 2012. "The Successful Cases of the Korea’s Saemaul Undong (New Community Movement)." Korea Saemaulundong Center; Ministry of Public Administration and Security (MOPAS), Republic of Korea.

(http://211.253.42.153/bitstream/11125/4192/1/11%20English_The%20successful%20Cases%20of%20the%20Korea's%20saemaul%20Undong%20(New%20Comminity%20Movement).pdf). Truy cập tháng 2 năm 2016.

Reed, P Edward. 2010. "Is Saemaul Undong a Model for Developing Countries Today?" Paper prepared for International Symposium in Commemoration of the 40th Anniversary of Saemaul Undong Hosted by the Korea Saemaul Undong Center September 30, 2010.

(https://asiafoundation.org/resources/pdfs/SaemaulUndongReedSept2010FINAL.pdf). Truy cập tháng 2 năm 2016.

Saemaul Undong Center. 2016. “Korea’s Development Experience Saemaul Undong”. (http://www.saemaul.com/eng/publications/korea/view?boardType=KOREA&seqNo=601). Truy cập tháng 8 năm 2016.

The National Council of Saemaul Undong Movement. 1997. "Saemaul Undong in Korea." Seoul, Korea.

(http://www.saemaul.com/eng/publications/korea/view?boardType=KOREA&seqNo=320). Truy cập tháng 2 năm 2016.

Thủ tướng Chính phủ. 2009. "Quyết định về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới." Cổng thông tin điện tử Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020

(http://nongthonmoi.gov.vn/vn/htvb/vbpq/Lists/LawDocument/View_Detail.aspx?ItemID=1222&Page=1). Truy cập tháng 4 năm 2015.

Thủ tướng Chính phủ. 2010. "Quyết định Phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020." Cổng thông tin điện tử Chính phủ Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

(http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=2&mode=detail&document_id=95073), truy cập tháng 2 năm 2013.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Bạc Liêu. 2016. "Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (giai đoạn 2010-2015) gắn với Tái cơ cấu ngành nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu."

Ủy ban Nhân dân tỉnh Nam Định. 2016. "Báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2015; phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2016-2020."

Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang-Ban chỉ đạo Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. 2016. "Báo cáo kết quả 5 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2011-2015; phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2016-2020.".

VPĐP NTM Trung ương. 2015. "Hội nghị toàn quốc tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình nông thôn mới giai đoạn 2010-2015." Cổng thông tin điện tử Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới

(http://nongthonmoi.gov.vn/vn/tintuc/Lists/hdtw/View_Detail.aspx?ItemID=79). Truy cập tháng 7 năm 2016.
DOI: http://dx.doi.org/10.1172/vjossh.v2i1b.95

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


=====================================================

TẠP CHÍ KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Đại học Quốc gia Hà Nội

ISSN 2354-1172