Search


 
Issue Title
 
Vol 8, No 1 (2022) Quan hệ Nhật - Pháp xung quanh vấn đề Hoa kiều tại Việt Nam thời kỳ Chiến tranh thế giới lần thứ II Abstract
Võ Minh Vũ
 
Vol 4, No 3 (2018) Tạm thời hay bền vững: sinh kế nông thôn trong bối cảnh công nghiệp hóa ở một xã đồng bằng Bắc bộ Việt Nam Abstract
Lâm Minh Châu
 
Vol 3, No 6 (2017) Về vấn đề bản chất của Đảng Cộng sản Việt Nam (Qua nghiên cứu quan điểm của Hồ Chí Minh) Abstract
Mạch Quang Thắng
 
Vol 2, No 1 (2016) Phát triển công tác xã hội y tế: Kinh nghiệm quốc tế và một vài quan sát tại Việt Nam Abstract
Nguyễn Ngọc Hường
 
Vol 8, No 1 (2022) Một số di sản của Các Mác: Một thế kỷ rưỡi nhìn lại Abstract
Nguyễn Quang Hưng
 
Vol 4, No 3 (2018) Điện ảnh hàng ngày, không gian đô thị và sự tái hiện những người trẻ tuổi trong phim của Thái Minh Lượng và một số phim nghệ thuật Việt Nam đương đại Abstract
Nguyễn Hoàng Quý Hà
 
Vol 3, No 1b (2017) Vận dụng Lý thuyết quản lý phát triển xã hội ở Việt Nam trong điều kiện kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế: Mấy vấn đề phương pháp luận Abstract
Phạm Ngọc Thanh
 
Vol 4, No 1 (2018) Đặc trưng ngôn ngữ, giọng điệu trong thơ Công giáo Việt Nam hiện đại (khảo sát qua bộ tuyển tập “Có một vườn thơ đạo”) Abstract
Nguyễn Thị Kim Hồng
 
Vol 7, No 4 (2021) Phong tục cổ vùng chiêm trũng: Góc nhìn từ văn bản tục lệ tổng Bạch Sam, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam Abstract
Đào Phương Chi
 
Vol 3, No 4 (2017) Thực trạng bắt nạt ở học sinh Việt Nam Abstract
Trần Văn Công
 
Vol 6, No 3 (2020) Việt Nam trong tiến trình giải quyết vấn đề Campuchia từ năm 1979 đến năm 1991 Abstract
Trần Viết Nghĩa, Phạm Quang Minh
 
Vol 4, No 1 (2018) Đặc điểm nhân cách của thanh niên Việt Nam qua thang đo NEO - 60VN Abstract
Bùi Thị Thúy Hằng, Trần Văn Công, Nguyễn Phương Hồng Ngọc
 
Vol 7, No 4 (2021) Hình ảnh Việt Nam cuối thế kỷ XIX trong du ký Du ngoạn vòng quanh châu Á trên lưng ngựa của Konstantin Vyazemsky: Tiếp cận hình tượng học Abstract
Nguyễn Thị Thu Thủy
 
Vol 3, No 4 (2017) Khái niệm, hoạt động, các hướng đi mới nhất trong công tác xã hội với người cao tuổi tại Mỹ và những gợi ý cho Việt Nam Abstract
Nguyễn Mai Quỳnh Trang, Nguyễn Thu Trang, Nguyễn Ngọc Hường
 
Vol 6, No 1 (2020) Quá trình hình thành cộng đồng người Hàn Quốc ở Hà Nội Abstract
Nguyễn Thủy Giang
 
Vol 7, No 3b (2021) Tăng cường tiếp nhận các nguồn lực phi tài chính nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu của các cơ sở giáo dục đại học ở Việt Nam Abstract
Tạ Thị Bích Ngọc
 
Vol 3, No 4 (2017) Quan hệ giữa Tây Nguyên với các quốc gia cổ-trung đại ở Việt Nam Abstract
Hồ Thành Tâm
 
Vol 6, No 1 (2020) Khía cạnh chính trị của cải cách giáo dục ở Pháp và việc thực thi chính sách giáo dục ở Việt Nam (từ năm 1870 đến năm 1914) Abstract
Lý Tường Vân
 
Vol 3, No 2b (2017) Tìm hiểu một số nghiên cứu về ruộng đất ở Việt Nam Abstract
Đỗ Khánh Chi
 
Vol 7, No 3b (2021) Phát triển tổ chức vệ tinh (spin - off) thành doanh nghiệp khởi nghiệp trong trường đại học: Thực tiễn từ các quốc gia phát triển và hàm ý chính sách cho Việt Nam Abstract
Nguyễn Thị Tuyết Mai
 
Vol 3, No 1 (2017) Kinh nghiệm tổ chức hệ thống giáo dục tài chính cá nhân trong chương trình phổ thông trên thế giới và bài học đối với Việt Nam Abstract
Nguyễn Đăng Tuệ
 
Vol 5, No 2b (2019) Chính sách đối với giáo chức tiểu học miền Nam Việt Nam thời chính quyền Sài Gòn Abstract
Nguyễn Kim Dung
 
Vol 3, No 1 (2017) Chính sách phát triển vùng của Trung Quốc và bài học kinh nghiệm cho vùng Tây Bắc Việt Nam Abstract
Nguyễn Văn Khánh, Đào Thanh Trường, Nguyễn Thị Ngọc Anh
 
Vol 5, No 2b (2019) Công tác tuyên truyền của Đảng và Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa trong thời kỳ 1945 - 1946 Abstract
Đặng Thị Khương
 
Vol 7, No 3b (2021) Truyền đơn cách mạng ở Việt Nam trong những năm 1930-1935 Abstract
Trương Thị Phương
 
26 - 50 of 62 Items << < 1 2 3 > >> 

Search tips:

  • Search terms are case-insensitive
  • Common words are ignored
  • By default only articles containing all terms in the query are returned (i.e., AND is implied)
  • Combine multiple words with OR to find articles containing either term; e.g., education OR research
  • Use parentheses to create more complex queries; e.g., archive ((journal OR conference) NOT theses)
  • Search for an exact phrase by putting it in quotes; e.g., "open access publishing"
  • Exclude a word by prefixing it with - or NOT; e.g. online -politics or online NOT politics
  • Use * in a term as a wildcard to match any sequence of characters; e.g., soci* morality would match documents containing "sociological" or "societal"