Search


 
Issue Title
 
Vol 3, No 1b (2017) Đưa văn hóa trở thành lĩnh vực nghiên cứu chủ yếu trong khoa học quản lý nhằm nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, giảng dạy và tư vấn chính sách Abstract
Nguyễn Mạnh Quân
 
Vol 3, No 6 (2017) Vốn xã hội của người Tày, Nùng ở một xã miền núi trong bối cảnh hội nhập hiện nay (nghiên cứu thông qua cuốn sổ gia đình và sổ hàng phường) Abstract
Lý Viết Trường
 
Vol 3, No 2b (2017) Vai trò của phụ nữ trong vận dụng vốn xã hội để huy động vốn tài chính phục vụ sản xuất ở các làng nghề truyền thống vùng châu thổ sông Hồng Abstract
Phan Thị Thu Hà
 
Vol 6, No 4 (2020) Vốn xã hội trong chiến lược sinh kế của người dân ven đô Hà Nội trong bối cảnh đô thị hóa Abstract
Bùi Văn Tuấn
 
Vol 6, No 1 (2020) Vai trò của cộng đồng Tin Lành trong một số hoạt động kinh tế của tín đồ ở Hà Nội Abstract
Trần Thị Phương Anh
 
Vol 4, No 3b (2018) Vốn xã hội của phụ nữ trong tiêu thụ sản phẩm tiểu thủ công nghiệp ở một số làng nghề truyền thống vùng châu thổ sông Hồng Abstract
Phan Thị Thu Hà
 
1 - 6 of 6 Items

Search tips:

  • Search terms are case-insensitive
  • Common words are ignored
  • By default only articles containing all terms in the query are returned (i.e., AND is implied)
  • Combine multiple words with OR to find articles containing either term; e.g., education OR research
  • Use parentheses to create more complex queries; e.g., archive ((journal OR conference) NOT theses)
  • Search for an exact phrase by putting it in quotes; e.g., "open access publishing"
  • Exclude a word by prefixing it with - or NOT; e.g. online -politics or online NOT politics
  • Use * in a term as a wildcard to match any sequence of characters; e.g., soci* morality would match documents containing "sociological" or "societal"