History

Quy hoạch chi tiết Bảo tàng Nhân học

hoạch hệ thống phòng thực nghiệm – Tên phòng thực nghiệm: Bảo tàng Nhân học – Hiện trạng mức độ đầu tư: Đang trong kế hoạch cần được đầu tư bổ sung – Hướng nghiên cứu chính: Nghiên cứu, trưng bày, bảo tồn, khai thác, phát huy giá trị các nguồn lực di sản lịch[…]

FacebookTwitterGoogle+Share/Chia sẻ
History

Bảo tàng Nhân học

Địa chỉ: Tầng 3 nhà D – (04) 35589744 – baotangnhanhoc.org Bảo tàng Nhân học được thành lập với mục đích tăng cường công tác đào tạo và học trên cơ sở thực tế của sinh viên. Từ năm 2004 đến nay, Bảo tàng đã hoàn thiện được 02 phòng trưng bày và nhiều hạng[…]