conference

Thuyết trình: Assessing socio-emotional abilities/Đánh giá khả năng cảm xúc xã hội”)

Khoa Du lịch học trân trọng thông báo buổi nói chuyện với chủ đề: “Assessing socio-emotional abilities” (tạm dịch là “Đánh giá khả năng cảm xúc xã hội”). Ý tưởng của chủ đề là để có thể cung cấp dịch vụ tốt cho khách hàng, những người làm việc trong lĩnh vực cung ứng dịch[…]

FacebookTwitterGoogle+Share/Chia sẻ