conference

Thư mời viết bài hội thảo ““Đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số tại khu vực đô thị và khu công nghiệp: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn Việt Nam”.

Quá trình đô thị hóa và phát triển của các khu công nghiệp ở Việt Nam đã tạo ra những cơ hội và thách thức cho các nhóm dân cư, trong đó có đồng bào dân tộc thiểu số. Nhằm chỉ ra thực trạng và giải pháp để từng bước nâng cao chất lượng cuộc[…]

FacebookTwitterGoogle+Share/Chia sẻ
backdrop_2-640x340

Thư mời viết bài Hội thảo ““Đề xuất chính sách thúc đẩy tài nguyên giáo dục mở trong giáo dục đại học Việt Nam”

1. Mục tiêu hội thảo Hội thảo quốc tế OER lần 2 là một nội dung trong quan trọng của dự án hợp tác giữa Trường ĐHKHHX&NV -ĐHQGHN và UNESCO Bankok với mục tiêu chính là đề xuất chính sách thúc đẩy tài nguyên giáo dục mở (Open Educational Resources – OER) trong giáo dục đại[…]

conference

Mời viết bài hội nghị khoa học của cán bộ trẻ, học viên cao học và nghiên cứu sinh Trường Đại học KHXH&NV năm 2016

Chủ đề: “NHỮNG BIẾN ĐỔI VỀ CHÍNH TRỊ, KINH TẾ, XÃ HỘI VÀ VĂN HÓA, TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO… Ở VIỆT NAM HIỆN NAY” Nhằm góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học của cán bộ trẻ, học viên sau đại học; Nâng cao kiến thức đã học, nghiên cứu[…]