History

Bảo tàng Nhân học

Địa chỉ: Tầng 3 nhà D – (04) 35589744 – baotangnhanhoc.org Bảo tàng Nhân học được thành lập với mục đích tăng cường công tác đào tạo và học trên cơ sở thực tế của sinh viên. Từ năm 2004 đến nay, Bảo tàng đã hoàn thiện được 02 phòng trưng bày và nhiều hạng[…]