TK206786

Mục lục Tạp chí Khoa học Xã hội và Nhân văn, tập 1, số 3, tháng 12 năm 2015

Lời nói đầu Các bài nghiên cứu Vietnamese Diplomacy, 1975-2015: From Member of the Socialist Camp to Proactive International Integration (Carlyle Thayer ) The 1975 Vietnam War’s End and Its Impacts on Korean Peninsula’s Politics (Đỗ Thanh Thảo Miên) An overview of non-commercial flows in contemporary Vietnam (Emmanuel Pannier) The “sacred face”: What directs Vietnamese people[…]

FacebookTwitterGoogle+Share/Chia sẻ
TK207043

Mục lục Tạp chí Khoa học Xã hội và Nhân văn, tập 1, số 2, tháng 11 năm 2015

Mục lục Lời giới thiệu Các bài nghiên cứu Đổi mới tư duy đối ngoại của Việt Nam đối với khu vực Đông Nam Á từ năm 1986 đến nay (PGS.TS Phạm Quang Minh) Chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước thời kỳ đổi mới trong chiến lược phát triển bền vững của[…]