conference

Minh triết Chăm-góc nhìn từ bên trong (Gặp gỡ và đối thoại về minh triết Chăm với nhà văn, nhà nghiên cứu Inrasara)

Chăm là tộc người có nền văn hóa và văn minh đặc sắc, có đóng góp lớn vào nền văn hóa đa dân tộc của Việt Nam. Minh triết Chăm, cuốn sách mới xuất bản của Inrasara (Nxb. Tri Thức, 2016) là kết quả của cuộc hành trình tìm tòi, kiến giải của một trí[…]

FacebookTwitterGoogle+Share/Chia sẻ