Trung tâm Đảm bảo Chất lượng đào tạo

P. 706 nhà E – (04) 35574515

Trung tâm Đảm bảo Chất lượng đào tạo được thành lập theo Quyết định số 1784/QĐ-XHNV-TC ngày 21 tháng 8 năm 2006 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Tên tiếng Anh: Center for Education Quality Assurance

Cơ cấu tổ chức

Giám đốc: TS Trần Thúy Anh

Phó Giám đốc: TS Nguyễn Văn Chiều

Chức năng – Nhiệm vụ

Chức năng Trung tâm Đảm bảo Chất lượng đào tạo là đơn vị tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng trong công tác đánh giá, kiểm định, quản lí, đảm bảo và nâng cao chất lượng đào tạo trong trường; đồng thời là đơn vị nghiên cứu, tư vấn về các vấn đề đảm bảo chất lượng đào tạo.

Những nhiệm vụ chủ yếu

Thực hiện kế hoạch đảm bảo chất lượng hàng năm của Đại học Quốc gia Hà Nội và Bộ Giáo dục và Đào tạo:

  • Nghiên cứu, xây dựng kế hoạch đảm bảo chất lượng hàng năm của Trường;
  • Thiết kế và thực hiện mô hình đảm bảo chất lượng trong Trường: Nghiên cứu và xây dựng bộ công cụ tự đánh giá trường, đánh giá chương trình đào tạo, đánh giá bài giảng của giảng viên v.v…
  • Lập báo cáo đánh giá chất lượng hàng năm, định kì và giữa kì theo quy định của Đại học Quốc gia Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo.
  • Tiến hành đánh giá bài giảng của giảng viên và đánh giá chương trình đào tạo của các đơn vị thuộc trường.
  • Xây dựng môi trường văn hoá chất lượng trong nhà trường.

Nghiên cứu và tổ chức hội thảo về đảm bảo chất lượng.

Thực hiện những nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

Chiến lược phát triển

Tổ chức lấy ý kiến sinh viên đánh giá bài giảng của giảng viên ở tất cả các khoa. Sẽ triển khai hoạt động này thành hoạt động thường xuyên của mọi cán bộ giảng dạy; tổ chức đánh giá chương trình đào tạo các ngành trong nhà trường. Thực hiện các nhiệm vụ tổ chức và phục vụ công tác kiểm định chất lượng hàng năm, định kì và giữa kì theo yêu cầu của Bộ GD&ĐT và ĐHQGHN. Nghiên cứu và tổ chức các hội thảo về đánh giá người học, đánh giá chất lượng chương trình đào tạo, văn hoá chất lượng; đặc biệt chú trọng phương pháp tự đánh giá của các đơn vị. Tuyên truyền, vận động và tham gia xây dựng văn hoá chất lượng trong nhà trường.

FacebookTwitterGoogle+Share/Chia sẻ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *