Ủy ban dân tộc: Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ đợt 1 năm 2017 thuộc Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia giai đoạn 2016 – 2020

Thực hiện Quyết định số 653/QĐ-UBDT, ngày 26/11/2015 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ đợt 1 năm 2016 và Quyết định số 533/QĐ-UBDT, ngày 12/10/2016 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ đợt 1 năm 2017 của Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia giai đoạn 2016 – 2020 “Những vấn đề cơ bản và cấp bách về dân tộc thiểu số và chính sách dân tộc ở Việt Nam đến năm 2030”, đặt hàng để đưa ra tuyển chọn, Ủy ban Dân tộc thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện 17 nhiệm vụ đợt 1 năm 2017.

Chi tiết nội dung Thông báo xem tại đây

Quy định mẫu hồ sơ xem tại đây

Nguồn: http://www.cema.gov.vn/thong-bao/thong-bao-ve-viec-tuyen-chon-to-chuc-ca-nhan-chu-tri-thuc-hien-nhiem-vu-dot-1-nam-2017-thuoc-chuong-trinh-khoa-hoc-va-cong-nghe-cap-quoc-gia-giai-doan-2016-2020.htm

FacebookTwitterGoogle+Share/Chia sẻ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *